Νόμος 2336/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Θέματα Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2297/1994 (ΦΕΚ 50/Α/1994) η φράση και ο αναπληρωτής προέδρου διαγράφεται και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

 

{2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας στο εξής θα είναι πλήρους απασχόλησης, οι αποδοχές του θα ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας.}

 

2. Τα εδάφια α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Εφόσον κληθεί, μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ ψήφου, εισηγείται για κάθε θέμα που φέρεται προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων.

 

β) Διευθύνει τις υπηρεσίες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και συντονίζει το έργο των Τμημάτων του, στα πλαίσια των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντολών του Προέδρου.}

 

3. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υπηρεσίες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:

 

α) Τμήμα Μελετών και Ερευνών,

β) Τμήμα Κατάρτισης, Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης,

γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης,

δ) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου,

ε) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,

στ) Τμήμα Συνθηκών εργασίας και Οικονομίας της Υγείας.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο αυτής, το Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας ως Αντιπρόεδρο αυτής και τους προϊσταμένους των έξι (6) τμημάτων, ως μέλη.}

 

5. Το εδάφιο 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και ο αναπληρωτής του προέδρου, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα τακτικά μέλη αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.