Νόμος 2636/98 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Όργανο Διοίκησης της Εταιρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος,

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση.

 

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου, προΐσταται των υπηρεσιών της εταιρίας και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας.

 

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάστημα 3 ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης με κοινή απόφαση των Υπουργικών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

6. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης και άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών, εκ των οποίων η μία η αγγλική.

 

7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πλέον των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει σύμβαση διαχείρισης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας.

 

8. Με το καταστατικό της εταιρίας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, τα θέματα που περιλαμβάνει η σύμβαση διαχείρισης και ο τρόπος ελέγχου τήρησής της, η διαδικασία καταγγελία της συμβάσεως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.