Νόμος 2636/98 - Άρθρο 14a

Άρθρο 14A: Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, η οποία μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, απογραφή και εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων των οποίων η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ανήκει στην εταιρία. Η καθαρή θέση που προκύπτει σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1113/1980) θα αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών, εφόσον αυτές ασκούν τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του εκτιμώμενου περιουσιακού στοιχείου.

 

Μετά από αιτιολογημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, που εκδίδονται πριν από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εξαιρούνται της κατά το παρόν άρθρο αποτίμησης περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εκμετάλλευση καθίσταται οικονομικά ασύμφορη εξαιτίας περιβαλλοντικών, πολεοδομικών ή άλλου είδους περιορισμών. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν αποτιμώνται κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορούν να παραχωρούνται κατά διοίκηση και διαχείριση για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, με την οποία καθορίζονται και οι όροι της παραχώρησης. Μέχρι την παραχώρηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση και εκμετάλλευσή τους παραμένει στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, τα οικονομικά αποτελέσματα, όμως, αυτών δεν εγγράφονται στους ισολογισμούς της. Η παραπάνω διαδικασία παραχώρησης του συνόλου των ως άνω περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, άλλως η διοίκηση και διαχείρισή τους παραχωρείται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου ή, αν πρόκειται για δασική έκταση, στο Υπουργείο Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

2. Οι μετοχές της εταιρίας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε διεθνές αναγνωρισμένο χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.