Νόμος 2579/98 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Φορολογία Κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)γ' του άρθρου 23 του νόμου 2459/1997 αντικαθίσταται και στο ίδιο άρθρο προστίθενται περιπτώσεις κ)ζ' και κ)η' ως εξής:

 

{ι)γ) Οι κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και τα δόγματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

 

κ)ζ) Τα νομικά πρόσωπα ως δικαιούχοι κάθε μορφής δουλείας ή ασκούντα τα παραπάνω δικαιώματα σε ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που έχουν αποκτήσει είτε κατόπιν μεταβίβασης, είτε κατόπιν οποιουδήποτε τύπου παραχώρησης με σύμβαση, οποιασδήποτε μορφής ή με ειδικές διατάξεις νόμων.

 

κ)η) Τα γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τράπεζες και θυγατρικές τους εταιρίες, είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε είναι μισθωμένα και για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία ένταξής τους σε ζώνες ενεργού πολεοδομίας με απόφαση του αρμόδιου οργάνου κατά τις διατάξεις των νόμων 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).}

 

Οι περιπτώσεις ι)γ' και κ)ζ' που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή ισχύουν από 01-01-1997.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 και η παράγραφος 8 του άρθρου 27 του νόμου 2459/1997 καταργούνται.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο το τίμημα ή επί αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού το εκπλειστηρίασμα, είναι μεγαλύτερο της αξίας που προκύπτει με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση το τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα αντίστοιχα.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Κύριος οικίας, διαμερίσματος, οικοπέδου ή ποσοστού αυτών, που μεταβιβάζει με επαχθή ή χαριστική αιτία την επικαρπία τούτων, δύναται να τύχει απαλλαγής κατά την αγορά νέας οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εφόσον το διάστημα που μεσολαβεί από τη μεταβίβαση της επικαρπίας μέχρι την αγορά του νέου ακινήτου είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Αν σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή εμπράγματου σ' αυτό δικαιώματος, που συντάσσεται με οποιαδήποτε αιτία, η έκταση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης αυτού, εκτός του οικείου φόρου για τη σύμβαση μεταβίβασης καταβάλλεται και φόρος μεταβίβασης για την αξία της επιπλέον έκτασης, με χρόνο φορολογίας το χρόνο κατάρτισης του μεταβιβαστικού συμβολαίου που βαρύνει τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο. Δεν οφείλεται φόρος αν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) της έκτασης που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.}

 

6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973), όπως ισχύει, προστίθεται τέταρτο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Επίσης δεν οφείλεται φόρος, όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό 2% της έκτασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβάνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.}

 

7. Στο άρθρο 72 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης ως προς την έκταση μεταβιβασθέντος ακινήτου, μετά την οριστική περαίωση της υπόθεσης ή μετά την πάροδο της προθεσμίας των 20 ημερών που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982, όπως ισχύει από τον υπόχρεο σε φόρο ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, επιβάλλεται φόρος για την κατά το χρόνο της υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης αξία της επιπλέον έκτασης. Δεν επιβάλλεται φόρος αν η διαφορά μεταξύ της έκτασης, όπως αυτή προσδιορίστηκε οριστικά και της πραγματικής που προκύπτει μετά από νεότερη καταμέτρηση, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 2% αυτής που οριστικά προσδιορίστηκε και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τις 300.000 δραχμές.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 όπως ισχύει, προστίθεται τέταρτο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Δεν οφείλεται φόρος όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό 2% της έκτασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβάνεται ή διορθώνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τις 300.000 δραχμές.}

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

 

Κατηγορία Α

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

5.175.000

-

-

5.175.000

-

9.825.000

5

491.250

15.000.000

491.250

45.000.000

15

6.750.000

60.000.000

7.241.250

Υπερβάλλον

25

 

 

 

 

α)σύζυγο του κληρονομούμενου,

β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δυο γονέων),

γ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

 

Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας με κληρονομία ή κληροδοσία, που οι δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, εφόσον η αξία της κληρονομικής μερίδας είναι:

 

α)μέχρι και 9.775.000 δραχμές ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 60% και

β) από 9.775.001 έως και 39.100.000 δραχμές, ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 30%.

 

Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα.

 

Κατηγορία Β

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε,

δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος και των ανιόντων αυτού,

ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και

στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

3.795.000

-

-

3.795.000

-

11.205.000

10

1.120.500

15.000.000

1.120.500

45.000.000

20

9.000.000

60.000.000

10.120.500

Υπερβάλλον

35

 

 

 

 

Κατηγορία Γ

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) πατριούς και μητριές,

β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου,

γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες),

δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερός - πεθερά).

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

1.725.000

-

-

1.725.000

-

13.275.000

20

2.655.000

15.000.000

2.655.000

45.000.000

35

15.750.000

60.000.000

18.405.000

Υπερβάλλον

50

 

 

 

 

Κατηγορία Δ

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομούμενου ή εξωτικό.

 

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

1.035.000

-

-

1.035.000

-

13.965.000

35

4.887.750

15.000.000

4.887.750

45.000.000

50

22.500.000

60.000.000

27.387.750

Υπερβάλλον

60

 

 

 

 

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ' αυτόν φόροι:

 

α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958) και

β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3155/1995 (ΦΕΚ 63/Α/1995).

 

Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.

 

Προκειμένου για κληρονόμους ή κληροδόχους με αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι 39.100.000 δραχμές αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%.}

 

10. Τα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 1329/1983 (ΦΕΚ 25/Α/1983) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα όπως αυτό θεσπίζεται με τον παραπάνω νόμο, υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των 23.000.000 δραχμών, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε 34.500.000 δραχμές στην περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στο ως άνω ποσό συνυπολογίζονται και τυχόν προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους.}

 

11. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), δεν υπόκειται σε φόρο ποσό δραχμών 1.955.000 για το δικαιούχο της γονικής παροχής και δραχμών 1.380.000 για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου. Ειδικώς, εάν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου μη δυνάμενη να υπερβεί τα 19.550.000 δραχμές.}

 

12. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας ή διαμερίσματος μέχρι 11.500.000 δραχμές για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.750.000 δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω και εάν αυτά δεν είναι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μια μόνο οικία ή ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.}

 

13. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, μετά την αφαίρεση των χρεών της προηγούμενης παραγράφου, παραμένει αφορολόγητο ποσό εξήντα εννέα εκατομμυρίων (69.000.000) δραχμών για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Ειδικά, για τα ημεδαπά και τα ξένα με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (172.500.000) δραχμές. Δεν φορολογούνται οι σύζυγοι, στην περίπτωση που η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δυο είναι εκατόν τριάντα οχτώ εκατομμύρια (138.000.000) δραχμές προσαυξημένη κατά δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) δραχμές για καθένα από τα ανήλικα παιδιά τους. Στην περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου, το αφορολόγητο ποσό του επιζώντα ή διαζευγμένου συζύγου προσαυξάνεται κατά δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) δραχμές για καθένα από τα ανήλικα παιδιά τους, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.}

 

14. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του νόμου 2459/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το ποσό των εξήντα εννέα εκατομμυρίων (69.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση συζύγων να είναι μεγαλύτερο από εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύριο (138.000.000) δραχμές.}

 

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του νόμου 2459/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Αν ο υπόχρεος καταβάλει εφάπαξ όλα τα ποσά που βεβαιώθηκαν σε βάρος του, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, εκπίπτει ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%).}

 

Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για υποθέσεις έτους φορολογίας 1998 και μετά.

 

16. Ως αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία, δωρεά ή γονική παροχή, μετά την 01-01-1998 μέχρι και 28-02-1998, για τον υπολογισμό του φόρου και για τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου λαμβάνεται η αντικειμενική αξία που ίσχυε την 31-12-1997, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 32 του νόμου 2459/1997, καθώς και το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του νόμου 2238/1994, που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις έτους 1997, ισχύουν εφόσον εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν μέχρι τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου.

 

17. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως και 14 και της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 01-01-1998.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.