Νόμος 2545/97 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Περιορισμοί και όροι του καθορισμού Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο καθορισμός Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής σε χώρο που βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου χωροταξικού, ρυθμιστικού, πολεοδομικού ή άλλου σχεδίου χρήσης γης και περιλαμβάνει δασικές εκτάσεις επιτρέπεται μόνον αν συντρέχουν σημαντικές ανάγκες της εθνικής οικονομίας ή άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος και υπό τον όρο ότι η χρήση της δασικής έκτασης αποτελεί το μόνο πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση τέτοιας ανάγκης. Στην περίπτωση αυτήν η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Γεωργίας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαϊά.

 

2. Η εγκριτική απόφαση του άρθρου 5 παράγραφος 1 αποτελεί και προέγκριση χωροθέτησης κατά τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 και της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990), τόσο για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές όσο και για την εγκατάσταση ή επέκταση σε αυτές βιομηχανικών, βιοτεχνικών και λοιπών επιτρεπόμενων μονάδων και υπηρεσιών.

 

3. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή του φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

4. Εφόσον κατά το στάδιο της οριοθέτησης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής διαπιστωθεί ότι γήπεδο περιλαμβάνεται στα όριά της κατά ποσοστό 75% τουλάχιστον της συνολικής του έκτασης, τότε ολόκληρο τα γήπεδο θεωρείται ότι εμπίπτει μέσα στα όρια της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

5. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984) για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που καθορίζονται στο νομό Αττικής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.