Νόμος 2520/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ειδικά φορολογικά μέτρα για τους νέους αγρότες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, το παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα πρώτα πέντε (5) χρόνια υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια.}

 

3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 2238/1994 καταργείται.

 

4. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

5. Σε περίπτωση ύπαρξης συγκληρονόμων μιας αγροτικής εκμετάλλευσης και εφόσον αυτοί, εντός ενός (1) έτους από την αιτία θανάτου κτήση, μεταβιβάσουν με οποιαδήποτε αιτία την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία της εκμετάλλευσης σε έναν από αυτούς νέο αγρότη ή αποδειχθούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο την επί μια δεκαετία αποκλειστική διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης από έναν από αυτούς νέο αγρότη ή αποδεχθούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο την επί μία δεκαετία αποκλειστική διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης από έναν από αυτούς νέο αγρότη, επιστρέφεται ο φόρος κληρονομιάς που επιμεριστικά αναλογεί στην αγροτική εκμετάλλευση και απαλλάσσεται από την επιβολή του οικείου φόρου η μεταβίβαση αυτή. Στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να γίνεται ρητή μνεία ότι η αγροτική εκμετάλλευση δεν θα μεταβιβάσει περαιτέρω ή δεν θα συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα επί αυτής πριν την παρέλευση δεκαετίας από την κτήση ή ότι ο νέος αγρότης θα διαχειριστεί την κληρονομιαία έκταση για μια τουλάχιστον δεκαετία. Οι παρούσες απαλλαγές αίρονται, αν ο νέος αγρότης δεν διαχειριστεί την κληρονομιαία έκταση για μια τουλάχιστον δεκαετία ή μεταβιβάσει περαιτέρω αυτή με οποιαδήποτε αιτία ή συστήσει εμπράγματα δικαιώματα πριν την πάροδο της δεκαετίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι κληρονόμοι υποχρεούνται πριν την περαιτέρω μεταβίβαση της αγροτικής εκμετάλλευσης ή τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτής ή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παύση της διαχείρισης, να υποβάλλουν τις οικείες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς και δωρεάς ή γονικής παροχής ή μεταβίβασης με την κατά το χρόνο αυτόν αξία της αγροτικής εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα ή συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα επί της αγροτικής εκμετάλλευσης, που έτυχε απαλλαγής κατά τα προηγούμενα εδάφια, αν δεν προσαρτηθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ότι υποβλήθηκαν οι οικείες δηλώσεις και καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ή επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια ολόκληρης της έκτασης ή τμήματος αυτής ή σε περίπτωση θανάτου του νέου αγρότη, εφόσον η δεκαετία συμπληρωθεί στο πρόσωπο των κληρονόμων αυτού. Αν η παύση της διαχείρισης από το νέο αγρότη πριν από την παρέλευση δεκαετίας συνίσταται σε ανέγερση κτισμάτων που δεν εξυπηρετούν την αγροτική εκμετάλλευση, για την οποία απαιτείται η έκδοση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η άδεια αυτή δεν χορηγείται, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό της αρμοδίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ότι υποβλήθηκαν οι οικείες δηλώσεις και καταβλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς και δωρεάς ή γονικής παροχής ή μεταβίβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/2538).

 

6. Κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων κατά πλήρη κυριότητα ή κατ' επικαρπία από νομικά πρόσωπα με κύρια απασχόληση αγρότες, όπως η έννοια ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, εφόσον αυτά έχουν ως σκοπό τη διαχείριση κοινής αγροτικής εκμετάλλευσης, μειώνεται ο ισχύων συντελεστής φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο ήμισυ αυτού.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τις μεταβιβάσεις της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 8 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 

7. Οι αμοιβές των δικηγόρων και συμβολαιογράφων που προβλέπονται για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για την οριστική παραχώρηση ή ενοικίαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) 2079/1992, καθώς και τα έξοδα μεταγραφής των εν λόγω συμβολαιογραφικών εγγράφων μειώνονται κατά ενενήντα τοις εκατό (90%). Η διαδικασία κάλυψης της μείωσης αυτής ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

 

Οι αμοιβές των δικηγόρων και συμβολαιογράφων, που προβλέπονται για τη σύνταξη εγγράφων που αφορούν τη σύσταση γεωργικών εταιρειών ομαδικής καλλιέργειας, καθώς και τα έξοδα μεταγραφής των εν λόγω εγγράφων μειώνονται κατά ενενήντα τοις εκατό (90%). Η διαδικασία κάλυψης της μείωσης αυτής ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.