Νόμος 4316/14 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κάλυψη θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις περιοχές ή άγονες και προβληματικές σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/1987), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην υπ' αριθμόν 18757/1911 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 311/Β/1911) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών.

 

β. Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Κέντρο Υγείας ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού που υπηρετεί στο ίδιο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Κέντρο Υγείας ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Κέντρο Υγείας ή το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο ή το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Αν η θέση που προκηρύσσεται είναι ήδη κενή, μπορεί να υπηρετήσει με παράταση της θητείας του ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που λήγει η θητεία του σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Κέντρο Υγείας ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και η θέση του δεν έχει προκηρυχθεί.

 

Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει μέγιστη διάρκεια 12 μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό που επιλέγεται με βάση την επόμενη προκήρυξη.

 

γ. Επιπλέον, στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας -Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν η θέση που προκηρύσσεται είναι ήδη κενή, μπορεί να υπηρετήσει με παράταση της θητείας του ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που λήγει η θητεία του σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Κέντρο Υγείας ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και η θέση του δεν έχει προκηρυχθεί και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η θητεία του υπηρετούντος με παράταση ιατρού σε άλλο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας - Κέντρου Υγείας που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη έμειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ή που είχαν καλυφθεί για χρονικό διάστημα ενός μήνα έως και πέντε μήνες, λόγω συμπλήρωσης της θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 1 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

δ. Επιπλέον για όλες τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και έχουν καλυφθεί δίνεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας στον ήδη υπηρετούντα ιατρό στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Κέντρο Υγείας ή στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού που υπηρετεί στο ίδιο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Κέντρο Υγείας ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Κέντρο Υγείας ή το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο ή το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας - Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας του επιλεγέντα ιατρού.}

 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 4208/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις ... μετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που υπάγονται με τις λέξεις μετά από απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας που υπάγονται.

 

3. Στην περίπτωση 11 της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 μετά τις λέξεις ...της ευθύνης του προστίθενται οι λέξεις πλην του προσωπικού των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.