Νόμος 2469/97 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Περιορισμός προσλήψεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος και μέχρι την 31-12-1999, ο αριθμός των συνολικών ετήσιων προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού από τους φορείς του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το λόγο μία (1) πρόσληψή για κάθε πέντε (5) αποχωρήσεις, λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης ή θανάτου, στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Βάση για τον υπολογισμό του ανωτέρω λόγου αποτελεί ο αριθμός των υπηρετούντων την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους. Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο λόγος αυτός διαμορφώνεται σε μία (1) πρόσληψή για καθεμία (1) αποχώρηση.

 

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο προσλήψεις εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες εκάστης Περιφέρειας και τομέα της Διοίκησης.

 

2. Από την ως άνω ρύθμιση εξαιρούνται:

 

α) οι μετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,

β) οι προσλήψεις προσωπικού νέων νοσηλευτικών μονάδων και

γ) οι προσλήψεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες είχαν προβλεφθεί στον προγραμματισμό θέσεων μέχρι τις 30-09-1996.

 

3. Αν για οποιαδήποτε αιτία ο λόγος προσλήψεων προς αποχωρήσεις είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο από την παράγραφο 1, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οι θέσεις αυτές διατηρούνται για μελλοντική πλήρωση.

 

4. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα, (εκτός αυτών που γίνονται σε εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994 ή του Κανονισμού της Βουλής). Με ευθύνη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά στο 10% το αργότερο μέχρι και τις 30-08-1997. Επίσης απαγορεύονται στο σύνολό τους οι αποσπάσεις σε καθήκοντα διάφορα της ειδικότητάς τους του νοσηλευτικού προσωπικού, του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Λιμενικού Σώματος. Στο νοσηλευτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνεται το παραϊατρικό και το τεχνικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Όλες οι υπάρχουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις του προσωπικού αυτού ανακαλούνται με ευθύνη των καθ' ύλην αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών το αργότερο μέχρι 30-06-1997.

 

Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για τις αποσπάσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994 ή τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και με το άρθρο 18 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) και τα άρθρα 34 και 59 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), από την έναρξη ισχύος τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/1998), με την παράγραφο 2 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

5. Η εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων και τα κριτήρια καθορισμού των προτεραιοτήτων για την κατανομή του προσωπικού των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου ασκείται και προσδιορίζονται αντιστοίχως από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και από τα Υπουργεία Εθνικής οικονομίας και οικονομικών.

 

6. Οι κατά νόμον υποχρεωτικές μετατάξεις συνοδεύονται με κατάργηση ή μεταφορά των αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

 

7. ο αριθμός των προσλήψεων του λοιπού πλην των δημοσίων υπαλλήλων πάσης φύσεως προσωπικού από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, καθορίζεται μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής οικονομίας και οικονομικών. Οι προσλήψεις γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

8. Στον υπολογισμό του αριθμού του προς προσλήψεων προσωπικού στο σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα συνυπολογίζονται και οι υποχρεωτικές προσλήψεις προσωπικού που αποφοιτά από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

 

9. Οι διοριζόμενοι σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητικών Συμβουλίων ή εξωτερικών συμβούλων φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, λαμβάνουν το ήμισυ των προβλεπόμενων αμοιβών της θέσεως. Στις αποδοχές της θέσης δεν περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα παραστάσεως, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του ποσού της σύνταξης. Η γνωστοποίηση λήψης σύνταξης από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης γίνεται με την υποβολή σχετικής δήλωσης από τον ενδιαφερόμενα. Η δήλωση υποβάλλεται εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία διορισμού στον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα και στην υπηρεσία στην οποία διορίζονται για τις περαιτέρω κατά περίπτωση ενέργειες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.