Νόμος 2434/96 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1836/1989, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μπορεί να συνιστώνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης (ΠΕΠΑ), με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενα από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, με σκοπό:

 

α. Την έρευνα και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση και καταγραφή της αγοράς εργασίας.

 

β. Τη δημιουργία του εθνικού και των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης.

 

γ. Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, πιλοτικών δράσεων και καινοτομικών ενεργειών, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Αττικής. χαρακτηρίζεται ως εθνικό για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το συντονισμό των δράσεων των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης.

 

2. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης της παραγράφου 1 συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, των εργαζομένων και των εργοδοτών.

 

Η σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία τους καθορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.}

 

2. Οι σκοποί που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποτελούν και σκοπούς των ήδη συσταθέντων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, Πειραματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης και Απασχόλησης (ΠΙΕΚΑ).

 

3. Τα συσταθέντα Πειραματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης και Απασχόλησης, με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1836/1989, όπως ισχύει, παραμένουν σε λειτουργία, ενώ οι ρυθμίσεις οι σχετικές με τη λειτουργία τους προσαρμόζονται στα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό.

 

Ο συνολικός χρόνος προσαρμογής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.