Νόμος 2434/96 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζεται ως εξής:

 

α. Ο Διοικητής του Οργανισμού ως Πρόεδρος. ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

β. 1 εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του.

 

γ. 1 εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του.

 

δ. 2 εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που υποδεικνύονται από τον οικείο Υπουργό με τους αναπληρωτές τους.

 

ε. 1 εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του.

 

στ. 4 εκπρόσωποι των μισθωτών, που υποδεικνύονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους, από τους οποίους ο ένας για αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ζ. 2 εκπρόσωποι των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που εκλέγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1836/1989.

 

η. 5 εκπρόσωποι των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται ως εξής: Τρεις από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, ένας από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, ένας από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Ένας από αυτούς υποδεικνύεται από κοινού και ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο αντιπρόεδρος αυτός προτείνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών.

 

2. Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μεταξύ των δύο κατά τα άνω υποδεικνυομένων, ορίζεται ο Α και ο Β Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο πρώτος κατά τη σειρά ορισμού των Αντιπροέδρων και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο δεύτερος Αντιπρόεδρος.

 

3. Ο διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί με απόφασή του, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εκχωρεί ορισμένες από τις αρμοδιότητές του στους αντιπροέδρους του Οργανισμού.

 

4. Στους αντιπροέδρους στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλεται, ανάλογα με την απασχόλησή τους, πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα τρία πέμπτα (3/5) των τακτικών αποδοχών του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι γενικοί διευθυντές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

6. Για τη θητεία των μελών, τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις κυβερνητικού επιτρόπου, νομικού συμβούλου και γραμματέα και τον καθορισμό της αποζημίωσης των συμμετεχόντων ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.}

 

2. Από την ισχύ του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και εντός 3 μηνών συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Η θητεία ταυ νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31-12-1996. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί με την προηγούμενή του σύνθεση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.