Νόμος 2434/96 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Παροχές ασθενείας σε είδος στους ηλικιωμένους μακροχρονίως ανέργους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άνεργοι μακροχρονίως ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος. εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α. Έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον τρεις χιλιάδες ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τη συμπλήρωση των ημερομισθίων αυτών λαμβάνεται υπόψη και χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ομοειδή ασφάλιση άλλου φορέα.

 

β. Έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καταβάλλει μηνιαία εισφορά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ίση με ποσοστό 6,45% έτη του εκάστοτε βασικού ημερήσιου επιδόματος ανεργίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κάλυψη του ανέργου, ο τρόπος απόδοσης της σχετικής εισφοράς από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

3. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λήγει με την ανάληψη εργασίας ή με τη συνταξιοδότησή τους από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

4. Εργοδότες που επιχορηγούνται από το πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εφόσον στα πλαίσια του προγράμματος αυτού προσλάβουν άτομο που είχε υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. λαμβάνουν έτη 1 έτος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού πρόσθετη επιχορήγηση, με σκοπό την κάλυψη μέρους των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εισφορών για την κάλυψη του μισθωτού στον κλάδο ασφάλισης παροχών ασθενείας σε είδος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ίση με το ποσό που ορίζεται κάθε φορά στην υπουργική απόφαση του άρθρου 6 του παρόντος νόμου για την επιχορήγηση των εργοδοτών που μετέχουν στο πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.