Νόμος 2386/96 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται ως εξής:

 

 

Είδος

Κωδικός ΣΟ

Ποσό φόρου σε δραχμές

Μονάδα επιβολής

α) Βενζίνη αεροπλάνων

27.10.00.26

149.000

χιλιόλιτρο

β) Βενζίνη με μόλυβδο

27.10.00.34

27.10.00.36

127.000

χιλιόλιτρο

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

 

 

 

- με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

27.10.00.27

27.10.00.29

111.000

χιλιόλιτρο

- με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96.5

27.10.00.29

27.10.00.32

121.000

χιλιόλιτρο

δ) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης

27.10.00.37

149.000

χιλιόλιτρο

ε) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης

ΕΧ 27.10.00 69

77.000

χιλιόλιτρο

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) θέρμανσης

ΕΧ 27.10.00.69

77.000

χιλιόλιτρο

Ειδικά για την περίοδο από την τρίτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή του μηνός Απριλίου κάθε έτους, ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 42.000 δραχμές το χιλιόλιτρο

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ε' και στ'

ΕΧ 29.10.00.69

77.000

χιλιόλιτρο

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (FUEL-OIL-Μαζούτ)

27.10.00.74

έως και

27.10.00.78

13.000

μετρικός τόνος

θ) Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο)

27.10.00.51

ΕΧ 27.10.00.55

77.000

χιλιόλιτρο

ι) Κηροζίνη θέρμανσης

ΕΧ 27.10.00.55

77.000

χιλιόλιτρο

ι)α) Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται έως ως καύσιμο κινητήρων

EX 27.11.12.11

έως

ΕΧ 27.11.19.00 &

ΕΧ 27.11.29.00

32.000

μετρικός τόνος

ι)β) Υγραέρια και μεθάνιο για λοιπές, πλην της προηγούμενης περίπτωσης ι)α', χρήσεις

ΕΧ 27.11.12.11

έως

ΕΧ 27.11.19.00 &

ΕΧ 27.11.29.00

4.500

μετρικός τόνος

}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2127/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2 Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε 770 ΕCU ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2127/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 385 ΕCU ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2127/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε 384 δραχμές ανά βαθμό ΡLΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2074/1992 (ΦΕΚ 128/Α/1992) αναπροσαρμόζεται από 119.000 δραχμές σε 127.000 δραχμές ο μετρικός τόννος.}

 

6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-1996.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.