Νόμος 2372/96 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993, βάσει της οποίας συνεστήθη η Γενική Γραμματεία Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Διεθνείς Οργανισμούς, καταργείται.

 

β. Οι παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες της καταργούμενης Γενικής Γραμματεία Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Διεθνείς Οργανισμούς μεταφέρονται ως εξής:

 

Η Διεύθυνση Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής.

 

Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού.

 

- Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας εφεξής Αυτοτελές Γραφείο Νομικών θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρμοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

γ. Η Γενική Γραμματεία Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

 

δ. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων υπάγονται οι κατωτέρω Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

- Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ-ΟΟΣΑ), που διέπεται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1202/1980, άρθρο 2 και 3 (ΦΕΚ 310/Α/1980) και προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 185/1985 άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/1985).

 

- Το Γραφείο του Οικονομικού Συμβούλου στην Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

 

- Το γραφείο του Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη.

 

ε. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 2297/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού (ΓΔΣΕΥΕ) έχει την αρμοδιότητα για την Επιθεώρηση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και λοιπών Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.}

 

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ανακατανέμονται και ξανά οριοθετούνται οι αρμοδιότητες των κάτωθι Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

- Της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής

- της Διεύθυνσης Εφαρμογής και Εκταμιεύσεων (ΕΤΠΑ), που μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ταμειακών προγραμμάτων,

- της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

β. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Πόρων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η κατηγορία, ο κλάδος και ο βαθμός του προϊσταμένου αυτού.

 

γ. Το Αυτοτελές Γραφείο Έργων Εκτροπής Αχελώου ποταμού και αξιοποίησης της θεσσαλικής πεδιάδας, που συστήθηκε με την αριθμό [Α] 75/3390/22-01-1993 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καταργείται.

 

3. α. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται να εκχωρεί στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή όπου αντικείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, θεωρείται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

β. Το άρθρο 8 παράγραφος 3 εδάφιο 1 του νόμου 1892/1990 τροποποιείται ως ακολούθως. 'Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με απόφαση του ορίζει ως Πρόεδρο της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.