Νόμος 2366/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 866/1979 (ΦΕΚ 23/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μετέχουν με ψήφο για όλα τα θέματα του Οργανισμού:

 

α) ένας (1) εκπρόσωπος των μη μετόχων εργαζομένων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, η διάρκεια της θητείας του οποίου είναι διετής, ανεξάρτητα από την τυχόν παραίτηση των υπολοίπων μετόχων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

 

Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία από όλους τους μη μετόχους εργαζομένους στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή μη σε επαγγελματικό σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α/1982), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται οι λεπτομέρειες της εκλογής των εκπροσώπων αυτών.

 

β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης για δύο (2) χρόνια.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3721/1957 (ΦΕΚ 142/Α/1957), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4250/1962 (ΦΕΚ 164/Α/1962) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού υποχρεούται:

 

α. Να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση των γραφείων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης κατάσταση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον αριθμό των ψήφων τις οποίες έχει ο κάθε μέτοχος και το υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής αν υπάρχει.

 

β. Να ανακοινώσει, επίσης στην αυτή θέση, κατάσταση των ονομάτων των μετόχων που επιθυμούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί.

 

Εκείνοι που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτές πρέπει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την αρχική γενική συνέλευση να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γενικό Διευθυντή και να καταθέσουν στον Οργανισμό τη μετοχή ή το κλάσμα αυτής που τους παρέχει το δικαίωμα να εκλέγονται στις θέσεις αυτές. Αυτός που επιθυμεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτής πρέπει: α) να είναι κύριος τουλάχιστον 1/8 ακέραιας μετοχής, β) να μη μετέχει σε διοικητικά συμβούλια και στη διοίκηση και διαχείριση Συνεταιρισμών και Επιχειρήσεων εν γένει, με τους οποίους συναλλάσσεται ο Οργανισμός και γ) να μην έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης με βαθμό τμηματάρχη ή ανώτερο αυτού.

 

Μέτοχοι που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα την ως άνω αίτηση δεν μπορεί να εκλέγονται.

 

Η ψηφοφορία γίνεται αυτοπροσώπως.

 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση, εκτός από την περίπτωση της ένωσης κλασμάτων.}

 

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3721/1957 (ΦΕΚ 142/Α/1957), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1959/1991, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η γενική συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου.

 

3. Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, τότε, αυτή συνέρχεται εκ νέου την ίδια ημέρα της επόμενης από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και στην ίδια ώρα, ευρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Σε περίπτωση δε νέας ματαίωσης, η γενική συνέλευση συνέρχεται όπως παραπάνω, για τρίτη φορά, οπότε απαρτία υπάρχει ανεξάρτητα από το εκπροσωπούμενο μετοχικό κεφάλαιο.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3721/1957 (ΦΕΚ 142/Α/1957), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1959/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κάθε ακέραια μετοχή παρέχει δικαίωμα οκτώ (8) ψήφων στις γενικές συνελεύσεις, κλάσμα 1/8 ακέραιας μετοχής παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Κλάσματα μικρότερα του 1/8 μετοχής, τα οποία αποτελούν αυτοτελείς κλασματικούς τίτλους μετοχής ή περιλαμβάνονται και υπολείπονται σε τίτλους μεγαλύτερου ποσοστού μετοχής, παρέχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον προστιθέμενα σε κλάσματα της ίδιας μετοχής συμπληρώνουν το 12,5% μίας ακέραιας μετοχής.

 

Στην περίπτωση ένωσης κλασμάτων, το δικαίωμα ψήφου ασκείται από ένα μόνον πρόσωπο που κατέχει μόνο κλάσμα μικρότερο του 1/8 και που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τα λοιπά.

 

Ενστάσεις μετόχων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης κατά του κύρους των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών τακτικών ή αναπληρωματικών ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης ή της εκλογής και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (εκούσια δικαιοδοσία).}

 

5. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού συγκαλείται η γενική συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, διεξάγεται η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο και κινείται η διαδικασία ορισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.