Νόμος 2335/95 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προσωρινή παραμονή μέρους ή και όλου του προσωπικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, η οποία, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2000/1991, μπορεί να επιτραπεί με την απόφαση του Εφετείου, τερματίζεται αυτοδικαίως με την υπογραφή της κατά την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου σύμβασης μεταβίβασης του ενεργητικού στον πλειοδότη, εκτός εάν αναληφθεί από τον τελευταίο.

 

2. Το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, που ασχολείται στα μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής και του οποίου η σύμβαση εργασίας δεν θα αναληφθεί από τον πλειοδότη - αγοραστή, δικαιούται να λάβει τη νόμιμη αποζημίωσή του. Η αποζημίωση των εργατοτεχνιτών θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενα στην επιχείρηση για τους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης. Επιπλέον, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτησή του από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε κατάλληλη επιδοτούμενη εργασία, με έγγραφη δήλωσή του, του νόμου 1599/1986, που θα υποβληθεί στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απαιτούμενης συνέντευξης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δικαιούται να επιλέξει ένα εκ των ειδικών μέτρων κοινωνικής προστασίας που είναι:

 

α) Η αυτοαπασχόληση του.

β) Η ένταξή του σε ειδικό πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την επαγγελματική επανακατάρτισή του.

γ) Η ειδική επιδότηση ανεργίας, εφόσον έχει συμπληρώσει κατά την υποβολή της δήλωσης το 53ο έτος της ηλικίας του και πάνω από 9.300 ημέρες ασφάλισης ή το 55ο έτος της ηλικίας του, εφόσον οι ημέρες ασφάλισης είναι λιγότερες ή το 45ο έτος, εάν είναι μεταλλωρύχος υπογείων εργασιών. Εάν πρόκειται για εργαζόμενες γυναίκες, το ως άνω όριο ηλικίας περιορίζεται στο 50ο έτος.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δήλωσης ο απολυθείς μπορεί να επιδοτηθεί τακτικά ως κοινός άνεργος.

 

Μέχρι τη λήψη της ως άνω συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τριμήνου από την καταγγελία της σύμβασης του μισθωτού, ο απολυθείς θα λαμβάνει, στο τέλος κάθε μήνα, ειδικό επίδομα ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, που προσαυξάνεται κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για την (τον) μη εργαζόμενη (ο) σύζυγο και κατά δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για καθένα από τα προστατευόμενα τέκνα του.

 

Το επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται, εφόσον το διάστημα για το οποίο οφείλεται είναι μικρότερο του δεκαπενθημέρου.

 

Κάθε εργαζόμενος που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στα ειδικά μέτρα κοινωνικής προστασίας της παραγράφου 2, δύναται να υποβάλλει στην εκκαθαρίστρια, το βραδύτερο εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του περί αυτού, έγγραφη αίτηση. Η αποδοχή της ή μη από την εκκαθαρίστρια πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέχρι τη μεταβίβαση των μεταλλείων.

 

3. Σε όσους επιλέξουν την αυτοαπασχόληση και αφού προηγουμένως παρακολουθήσουν πρόγραμμα επανακατάρτισης που θα οργανώσει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και θα διαρκέσει 1 μήνα, χωρίς στο διάστημα αυτό να λαμβάνουν οποιοδήποτε επίδομα, θα τους καταβληθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ανά οκτάμηνο ποσό ίσο προς το δεκαοκταπλάσιο του μέσου όρου των πράγματι καταβληθεισών εντός του 1994 μηνιαίων αποδοχών τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών και κανονικής άδειας και μέχρι ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών ανά μήνα. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους συμπληρώνονται σε χρονικά διάστημα μικρότερο του δεκαοκτάμηνου το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεκαοκταπλάσιο μειώνεται αναλόγως, ώστε να μην υπερβαίνει τους μήνες που υπολείπονται για τη συνταξιοδότησή τους.

 

4. Όσοι επιλέξουν την επανακατάρτιση υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής επανακατάρτισης, στα οποία θα ενταχθούν από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης. Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών μπορεί να φθάσει τους πέντε (5) μήνες. Κατά το χρόνο της επανακατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν επίδομα, που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, ίσο προς το μέσο όρο των πράγματι καταβληθεισών εντός του 1994 αποδοχών τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών και κανονικής άδειας και μέχρι ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών ανά μήνα.

 

Για το διάστημα της επανακατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους, σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι. Το σύνολο των σχετικών εισφορών βαρύνει τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Με τη λήξη της επανακατάρτισης λαμβάνεται μέριμνα για τοποθέτηση των επανακαταρτισθέντων σε κατάλληλη, επιδοτούμενη απασχόληση. Ως τέτοια θεωρείται εκείνη που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2961/1954.

 

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτηση σε εργασία, ο επανακαταρτισθείς λαμβάνει τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με ημερήσιο επίδομα αυξημένο κατά 100% σε σχέση με αυτό των κοινών ανέργων.

 

Όσοι επιλέξουν την ειδική επιδότηση ανεργίας θα λαμβάνουν μέχρι τη συνταξιοδότησή τους και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των σαράντα οκτώ (48) μηνών, τακτική επιδότηση με ημερήσιο επίδομα αυξημένο κατά 100% σε σχέση με αυτό των κοινών ανέργων. Για το διάστημα αυτό συνεχίζεται η ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι, ο χρόνος δε αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1987, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992). Για όσους εργαζόμενους εργάστηκαν την τελευταία τετραετία, άλλοτε σε εργασίες επιφανείας και άλλοτε σε υπόγειες εργασίες, τα ως άνω ένσημα θα προσδιορίζονται με την ίδια αναλογία. Το σύνολο των εισφορών βαρύνει τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, υπολογιζομένων επί αποδοχών που αντιστοιχούν στο μέσο όρο των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών εντός του 1994, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών και κανονικής άδειας και μέχρι τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) δραχμών ανά μήνα.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

7. Τα ποσά που απαιτούνται για την υλοποίηση των ρυθμίσεων του παρόντος, εφόσον δεν εξευρεθούν από κονδύλια σχετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.