Νόμος 2331/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008).

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου αυτού του νόμου οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

 

α. Εγκληματικές δραστηριότητες:

 

i) Τα εξής εγκλήματα, καλούμενα βασικά εγκλήματα:

 

α)α) εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του Ποινικού Κώδικα),

β)β) τρομοκρατικές πράξεις (άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα),

γ)γ) χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα,

δ)δ) παθητική δωροδοκία (άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα),

ε)ε) εμπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα),

στ)στ) απάτη με υπολογιστή (άρθρο 386Α του Ποινικού Κώδικα),

ζ)ζ) σωματεμπορία (άρθρο 351 του Ποινικού Κώδικα),

η)η) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του νόμου [Ν] 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987) καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών,

θ)θ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 17 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες κ.λ.π.,

ι)ι) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 53, 54, 55, 61 και 63 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2003) για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

ι)α)ι)α) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α/1974) περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

ι)β)ι)β) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 και στο άρθρο 88 του νόμου 3386/2005,

ι)γ)ι)γ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και έκτο του νόμου [Ν] 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α/2000) προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ι)δ)ι)δ) δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού, όπως προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο του νόμου [Ν] 2658/1998 (ΦΕΚ 265/Α/1998) για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές,

ι)ε)ι)ε) δωροδοκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στα άρθρα τρίτο και τέταρτο του νόμου [Ν] 2802/2000 (ΦΕΚ 47/Α/2000),

ι)στ)ι)στ) η κατάχρηση αγοράς είτε συντελείται με κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας είτε με χειραγώγηση της αγοράς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 (ΦΕΚ 112/Α/2005).

ι)ζ)ι)ζ). Τα προβλεπόμενα και τιμωρούμενα από τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου, πέμπτου και όγδοου του νόμου, με τον οποίο κυρώνεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 31-10-2003.

 

ii) Κάθε αξιόποινη πράξη που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι μηνών και από την τέλεσή της προέκυψε περιουσία τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005), με το άρθρο έκτο του νόμου 3666/2008 (ΦΕΚ 104/Α/2008)

 

β. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις:

 

- η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του,

 

- η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση ή διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή ευρίσκεται ή αποκτήθηκε ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,

 

- η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες,

 

- η συμμετοχή σε μία από τις πράξεις που αναφέρουν οι προηγούμενες περιπτώσεις, η σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξή της, η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η παροχή συμβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της ή η διευκόλυνση της τέλεσης της πράξης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση β' τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005).

 

γ. Περιουσία: Περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώματα ή ασώματα, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, καθώς και τα νομικά έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώματα προς απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.

 

δ. Πιστωτικό Ίδρυμα: Επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων από το κοινό ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), καθώς και το στερούμενο ιδίας νομικής προσωπικότητας υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσωπείας στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος που έχει την έδρα του στην αλλοδαπή. Περισσότερα υποκαταστήματα στην ημεδαπή του ιδίου αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος θεωρούνται ως ενιαίο πιστωτικό ίδρυμα. Στον ορισμό αυτόν εμπίπτουν επίσης το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση δ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005).

 

ε. Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός: Επιχείρηση, η οποία δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα και της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται σε τοποθετήσεις σε τίτλους ή στην άσκηση μίας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία β έως ι)β' του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2076/1992, καθώς επίσης και:

 

α) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου

β) οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

γ) οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία

δ) οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

ε) οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

στ) οι εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης

ζ) τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος

η) οι εταιρείες παροχής πιστώσεων

θ) οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων

ι) τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή

ι)α) οι ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν ασφαλίσεις ζωής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση ε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005).

 

στ. Αρμόδια Αρχή: Ως αρμόδια αρχή για τα πρόσωπα των περιπτώσεων α, γ, δ και ι)γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών των περιπτώσεων ζ, η και θ του στοιχείου ε του παρόντος άρθρου ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς των περιπτώσεων α έως στ του ίδιου στοιχείου ε' η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις ασφαλιστικές εταιρείες της περίπτωσης ι)α του ίδιου στοιχείου ε η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, για τα πρόσωπα της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, για τα πρόσωπα των περιπτώσεων ε, ζ', η, ι και ι)α της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τα πρόσωπα της περίπτωσης ι)β της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από τα πρόσωπα της περίπτωσης θ της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α για μεν τα καζίνο του διαδικτύου, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για δε τα καζίνο και τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών Για τα πρόσωπα της περίπτωσης ι του ανωτέρω στοιχείου ε αρμόδια αρχή είναι η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή των ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι είναι αντίστοιχοι με τους αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εγκαθιστούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005).

 

ζ. Αρμόδιος Φορέας: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 Επιτροπή.

 

η. Πρόσωπο: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση η' προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005).

 

θ. Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων: Συναλλαγή πραγματοποιούμενη με πρωτοβουλία του εντολέα μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σκοπό να τεθεί στη διάθεση του δικαιούχου χρηματικό ποσό σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Ο εντολέας και ο δικαιούχος μπορεί να είναι το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση θ' προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005).

 

ι. Διασυνοριακή Μεταφορά Κεφαλαίων Μεταφορά κεφαλαίων στην οποία το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός που λαμβάνουν την εντολή μεταφοράς κεφαλαίων υπόκεινται σε διαφορετική έννομη τάξη από εκείνη στην οποία υπόκεινται το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός που θέτουν τα μεταφερόμενα κεφάλαια στη διάθεση του δικαιούχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση η' προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.