Νόμος 2286/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προμήθειες ειδών ενταγμένες σε προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου εκτελούνται υπό το προϊσχύσαν καθεστώς.

 

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν: α) Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου, β) ΚΠΦ και γ) άλλων διοικητικών πράξεων εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των νόμων, κανονισμών και διοικητικών πράξεων περί προμηθειών, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν και εφόσον συμβιβάζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις:

 

α) του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2176/1952 περί μέτρων προστασίας επαρχιακής βιομηχανίας,

β) του από [ΒΔ] 02-09-1952 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού ποσοστών προτίμησης προϊόντων επαρχιακής βιομηχανίας,

γ) του νόμου [Ν] 3215/1955 περί προτιμήσεως των προϊόντων της εγχωρίου βιομηχανίας και βιοτεχνίας,

δ) του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3213/1955 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί μέτρων προστασίας της επαρχιακής βιομηχανίας,

ε) του νόμου [Ν] 4484/1965 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του νόμου [Ν] 3215/1955,

στ) του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 1563/1985 περί διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία,

ζ) του άρθρου 53 του νόμου [Ν] 1731/1987 περί ρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις,

η) του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1733/1987 μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας,

θ) του νόμου 1797/1988, διατηρουμένου σε ισχύ του άρθρου 18 του νόμου τούτου,

ι) του άρθρου 89 του νόμου 1892/1990,

ι)α) του Κεφαλαίου Ζ' του νόμου [Ν] 2000/1991,

ι)β) του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1940/1991,

ι)γ) των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 360/1991, [ΠΔ] 361/1991, [ΠΔ] 362/1991 και [ΠΔ] 139/1992 μόνο καθόσον αφορά στις προμήθειες των αντίστοιχων φορέων,

ι)δ) του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2020/1992.

 

3. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 199 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.