Νόμος 2244/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο πλην των ακόλουθων περιπτώσεων καταργήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999).

 

1. (α) Καταργήθηκε.

 

(β) Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, μετά από έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, δύναται να συστήσει εταιρίες που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κατά το παραπάνω εδάφιο.

 

Μεταξύ των σκοπών των εταιριών, τις οποίες δύναται να συστήνει ή στις οποίες δύναται να συμμετέχει η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, περιλαμβάνονται ιδίως η ανάπτυξη στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή δραστηριοτήτων σχεδιασμού μελέτης, εκπαίδευσης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, μέσων και προϊόντων, που είτε έχουν σχέση με τομείς δράσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού είτε σκοπεύουν σε επιχειρηματική αξιοποίηση κύριων ή υποστηρικτικών ή υπαρχουσών εγκαταστάσεων και λειτουργιών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, οι οποίες σε κάθε περίπτωση παραμένουν στην κυριότητά της.

 

(γ) Προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού δύναται να διατίθεται σε εταιρίες που συνιστά ή σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού κατά τις διατάξεις του ως άνω εδαφίου β'. Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, οι οποίες αφορούν τις εργασιακές του σχέσεις, αποκλειόμενης της μεταβολής του προς το χειρότερο.

 

(δ) Οι θυγατρικές εταιρίες που ιδρύει η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ασφαλίζουν το προσωπικό τους στον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και καταβάλουν γι' αυτό στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά.

 

2. - 11. Καταργήθηκαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 23 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.