Νόμος 2244/94 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 καταργήθηκαν με το άρθρο 41 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999).

 

4. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν:

 

α) σε γήπεδο ή σε χώρο, του οποίου την αποκλειστική χρήση έχει ο αιτών την άδεια εγκατάστασης δυνάμει εμπράγματου δικαιώματος ή ενοχικής σχέσης και

β) σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί σε αυτά η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του νόμου 998/1979 ή του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 ανάλογα με την περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

5. Στις περιπτώσεις σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), οι χώροι όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός, απαιτείται να είναι όμοροι με τους χώρους όπου γίνεται η κατανάλωση ή αυτή να τροφοδοτείται από το σταθμό με απευθείας γραμμή.

 

Εφόσον η παραγωγή και η κατανάλωση πραγματοποιούνται στο ίδιο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το 80% της παραγόμενης από τον αυτοπαραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια που αυτός καταναλώνει στις εγκαταστάσεις του. Ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες αυτοπαραγωγής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεών τους και των αγροτικών συνεταιρισμών εφαρμόζεται στο 90% της παραγωγής ηλεκτρισμού σε μία ή περισσότερες καταναλώσεις τους. Ο συμψηφισμός διενεργείται για την περίοδο που η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ορίζει κάθε φορά για τη μέτρηση της καταναλώσεως του αυτοπαραγωγού και χωριστά για κάθε περίοδο που έχει διαφορετικό τιμολόγιο κατανάλωσης. Το τυχόν πλεόνασμα ηλεκτρισμού πιστώνεται στον αυτοπαραγωγό με το τιμολόγιο πώλησης ενέργειας προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού της παραγράφου 3 του παρόντος, ενώ το έλλειμμα χρεώνεται στον παραγωγό σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο κατανάλωσης. Ο υπολογισμός της τυχόν επιβαρύνσεως αέργου ισχύος γίνεται χωριστά για την παραγόμενη και την καταναλισκόμενη ενέργεια.

 

Το δίκτυο σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, κατασκευάζονται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού με δαπάνες του αυτοπαραγωγού ή του ανεξάρτητου παραγωγού σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης του αυτοπαραγωγού ή του ανεξάρτητου παραγωγού. Σε περίπτωση αδυναμίας της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, το δίκτυο σύνδεσης κατασκευάζεται από τον αυτοπαραγωγό ή τον ανεξάρτητο παραγωγό με την τήρηση των προδιαγραφών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β)1 του άρθρου 24 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

6. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τους που λειτουργούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, μπορούν να διαθέτουν ηλεκτρική ενέργεια σε καταναλωτές οικισμών, αν ο οικισμός δεν συνδέεται με τα δίκτυα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.