Νόμος 2168/93 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κατάσχεση - Δήμευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που παράνομα εισάγονται, κατέχονται, κατασκευάζονται μετασκευάζονται, συναρμολογούνται, φέρονται, μεταφέρονται ή διαμετακομίζονται, ανευρίσκονται ή παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, καθώς και εκείνα, που έχουν παραδοθεί ή έχουν εγκαταλειφθεί κατά το παρελθόν, για οποιονδήποτε λόγο, στις αστυνομικές αρχές, κατάσχονται.

 

2. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι, προκειμένου για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που εισάγονται στα τελωνεία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου για τα ανωτέρω αντικείμενα που κατέχονται ή φέρονται παράνομα σε παραμεθόριες περιοχές ή απαγορευμένες ή επιτηρούμενες ζώνες, δικαιούνται να προβαίνουν στην κατάσχεση των ειδών αυτών και στη σύλληψη των υπαίτιων, εκπληρούντες καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων υποχρεούνται σε άμεση παράδοση των συλληφθέντων ατόμων και των κατασχεθέντων όπλων και λοιπών αντικειμένων στην οικεία αστυνομική ή λιμενική αρχή.

 

3. Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα που κατάσχονται,κατά τις παραγράφους 1 και 2, δημεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του Ποινικού Κώδικα, εξ αυτών δε εκποιούνται μόνο εκείνα των οποίων επιτρέπεται η εμπορία κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος.

 

Οι αστυνομικές, στρατιωτικές, τελωνειακές, λιμενικές, δασικές αρχές καθώς και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που κατάσχουν τα ανωτέρω όπλα και λοιπά αντικείμενα, δύνανται να ζητήσουν δια του προϊσταμένου τους Υπουργού, όσα από αυτά κρίνουν απαραίτητα για τις ανάγκες τους ή τον εμπλουτισμό συλλογών, από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή επίτροπο, ο οποίος μετά την τελεσίδικη απόφαση δήμευσης παραγγέλλει την παράδοσή τους στην αιτούσα αρχή, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 16 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

4. Οι Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών δύνανται να μην αποστέλλουν στην αρμόδια εισαγγελία όπλα και λοιπά αναφερόμενα στο άρθρο 1 αντικείμενα, που απεστάλησαν σ' αυτές για εξέταση, όταν αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο εργαστηριακό ενδιαφέρον και είναι απολύτως απαραίτητα για συνεχείς συγκριτικές εξετάσεις ή απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση και είναι χρήσιμα για μελλοντικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμόδιες εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές, μαζί με τις εκθέσεις και φωτογραφίες των προαναφερόμενων αντικειμένων. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο δύναται να διατάξει την προσκόμιση των ανωτέρω πειστηρίων, τα οποία, όταν καταστεί τελεσίδικη η απόφαση δήμευσής τους, επιστρέφονται στην οικεία υπηρεσία, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποστολής των ανωτέρω πειστηρίων στην αλλοδαπή προς εξέταση, στις περιπτώσεις που η αποστολή αυτή κρίνεται απόλυτα αναγκαία.

 

6. Όταν κατάσχονται είδη από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και από τη φύλαξή τους στις υπηρεσίες που τα κατάσχουν, δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας, παραδίδονται προς φύλαξη στις πλησιέστερες αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

7. Κάθε αστυνομική, στρατιωτική, τελωνειακή, λιμενική, δασική ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή που κατάσχει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών, κατά τις παραγράφους 1 και 2, υποχρεούται να ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την υπηρεσία του άρθρου 28, η οποία επικαιροποιεί αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία για την καταστροφή και εκποίηση όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος νόμου που έχουν περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία και έχουν εγγραφεί στο υλικό της, καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους. Η διαδικασία για την καταστροφή και εκποίηση όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος νόμου που έχουν περιέλθει στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και έχουν εγγραφεί στο υλικό του, καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.