Νόμος 2166/93 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ορισθείσα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 373/1968 (ΦΕΚ 79/Α/1968) γενική κράτηση εκ 2% επί της καταβαλλόμενης μηνιαίας συντάξεως του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, υπέρ Υγειονομικής περιθάλψεως των Ναυτικών, αναπροσαρμόζεται σε 3%.

 

2. (α) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 894/1981, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 296/1985 και συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 549/1989, ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες φαρμάκων αυξάνονται κατά κατηγορία κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες.

 

(β) Από τη συμμετοχή στις δαπάνες προμήθειας φαρμάκων εξαιρούνται:

 

(i) τα παιδιά ναυτικών που είναι ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο,

(ii) Ο σύζυγος ή η σύζυγος ναυτικού που συνταξιοδοτείται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο με συνταξιοδοτικώς προστατευόμενα παιδιά τα οποία επίσης εξαιρούνται.

(iii) Οι γονείς ναυτικών που συνταξιοδοτούνται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο λόγω θανάτου του παιδιού τους.

 

(γ) Το προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας και τα μέλη των οικογενειών τους στις δαπάνες προμήθειας φαρμάκων εξομοιώνονται με τους εν ενεργεία ναυτικούς. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να δικαιούνται τις λοιπές παροχές, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 3142/1955 (ΦΕΚ 43/Α/1955).

 

(δ) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, καθορίζονται τα νοσήματα για την αντιμετώπιση των οποίων οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα απαιτούμενα φάρμακα άνευ συμμετοχής κατόπιν γνωματεύσεως της προβλεπόμενης στην παράγραφος 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 296/1985 Επιτροπής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης συγκεκριμένα φάρμακα για την προμήθεια των οποίων οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει μετά την παρέλευση μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφότου και καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 894/1981, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 296/1985.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδιδόμενη μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου και δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η κατά χρήση παραχώρηση των κτιριακών και λοιπών εν γένει εγκαταστάσεων, μετά του περιβάλλοντος οικοπεδικού χώρου, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού (ΝΙΕΝ), το οποίο με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 221/1973 (ΦΕΚ 273/Α/1973) μετετράπη σε Γενικό Νοσοκομείο Εμπορικού Ναυτικού και συγχωνεύτηκε στον Οίκο Ναύτου, του οποίου αποτελεί νοσηλευτική μονάδα, σε άλλο φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αξιοποιηθεί και επαναλειτουργήσει για το σκοπό για τον οποίο συνεστήθη.

 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η τηρητέα διαδικασία της ως άνω παραχωρήσεως και κάθε εν γένει λεπτομέρεια που σχετίζεται με αυτήν, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδιδομένη μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδιδομένη με σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου και δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η κατά χρήση παραχώρηση των ανηκουσών κατά κυριότητα στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών Οίκου Ναύτου (ΠΕΟ) μετά του περιβάλλοντος οικοπεδικού χώρου σε άλλο φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή και σε ιδιώτη προκειμένου να αξιοποιηθούν και επαναλειτουργήσουν για το σκοπό για τον οποίο συστήθηκαν.

 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η τηρητέα διαδικασία της ως άνω παραχωρήσεως και κάθε εν γένει λεπτομέρεια, που σχετίζεται με αυτήν, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας εκδιδομένη με σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.

 

5. Ο τρόπος ελέγχου των παραστατικών των φαρμακευτικών δαπανών και των δαπανών ιατρικής περίθαλψης του Οίκου Ναύτου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.