Νόμος 2145/93 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 εδάφιο α' του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών αυξάνεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τα ποσά των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αυξάνονται αντίστοιχα σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 173 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών αυξάνεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

 

4. Στο άρθρο 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών αυξάνεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 207 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το ποσό των χιλίων (1.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών αυξάνεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.

 

6. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 393 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών αυξάνονται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.

 

7. Στα άρθρα 466 και 467 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών αυξάνεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές.

 

8. Στο άρθρο 636 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών αυξάνεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές.

 

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1047 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών αυξάνεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές.

 

10. Τα ποσά, που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 14, 173 παράγραφος 1, 393, 466, 467, 636 και 1047 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μπορούν του λοιπού να αυξομειώνονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.