Νόμος 2145/93 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις αντικαθίσταται ως εξής:

 
{4. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

 
α. Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 250 m2 ποσοστό 10%
β. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 και μέχρι 500 m2 ποσοστό 20%.
γ. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 και μέχρι 1.000 m2 ποσοστό 30%.
δ. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 και μέχρι 2.000 m2 ποσοστό 35%.
ε. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 m2 ποσοστό 40%.

 
Εάν η ιδιοκτησία ρυμοτομείται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του ποσοστού της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης, που αντιστοιχεί στο επιπλέον αυτό ποσοστό, στην εναπομένουσα ιδιοκτησία, εφόσον είναι άρτια και οικοδομήσιμη, προσαυξανόμενου αναλόγως του συντελεστή δόμησης αυτής. Επιτρέπεται επίσης ο συντελεστής αυτός να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία της ίδιας περιοχής, με την προϋπόθεση ότι το ανώτατο όριο συντελεστή δόμησης του ωφελούμενου οικοπέδου, πέραν εκείνου που ισχύει κάθε φορά, που μπορεί να δομηθεί με την ως άνω μεταφορά συντελεστή δόμησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης της περιοχής. Η περιοχή για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται ως Ζώνη Αγοράς Συντελεστή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 880/1979 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 
Ως εμβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισμό της συμμετοχής σε γη και χρήμα κατά την πολεοδόμηση με τις διατάξεις της παραγράφου 3 λαμβάνονται τα εμβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες κατά την έναρξη ισχύος της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου. Στην περίπτωση τήρησης της διαδικασίας άμεσης πολεοδομικής οργάνωσης, ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη, μέσα σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο που περιλαμβάνεται στα όρια της προς ένταξη περιοχής.

 
Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την παράγραφο αυτή, για πράξεις εφαρμογής που η σύνταξή τους έχει ανατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

 
Οι αυτές επίσης διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται και όταν ανασυντάσσονται πράξεις εφαρμογής που είχαν συνταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εφόσον οι πράξεις αυτές ακυρώνονται ή αποδυναμώνονται συνεπεία ακυρώσεως των πολεοδομικών μελετών τις οποίες εφαρμόζουν. Επίσης εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την παράγραφο αυτή για την περιοχή του Ελαιώνα, η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο με το από 11-02-1991 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 74/Δ/1991).}

 
2. Οι κύριοι αυτοτελών γηπέδων εμβαδού μεγαλυτέρου των 50.000 m2 που βρίσκονται εντός περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν σε σχέδιο πόλεως μπορεί ευθύς ως κινηθεί η διαδικασία σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ή της πολεοδομικής μελέτης, εάν δεν συντάσσεται Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, να δηλώσουν, με ανέκκλητη δήλωση, στην αρχή που επισπεύδει τη διαδικασία ένταξης, ότι δεν επιθυμούν την ένταξή του στο σχέδιο πόλεως. Τα γήπεδα αυτά παραμένουν εκτός σχεδίου, εκτός εάν η αρμόδια για την έγκριση του σχεδίου αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσει ότι χάριν, κυρίως, της ενότητας του πολεοδομικού σχεδιασμού θα πρέπει το γήπεδο αυτό, να ενταχθεί εν όλω ή εν μέρει στο σχέδιο.

 
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του νόμου 1337/1983, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 
{4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κανονίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες, με τις οποίες μπορεί να εγκρίνεται η πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου και στα τμήματα που έχει προσδιοριστεί η χρήση της δεύτερης κατοικίας και να θεσπίζονται επίσης οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία άμεσης πολεοδομικής οργάνωσης των περιοχών αυτών. Με το ως άνω προεδρικό διάταγμα κανονίζονται για τις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ειδικότεροι όροι και περιορισμοί και ποσοστά εισφοράς σε γη και σε χρήμα που μπορεί να είναι διαφορετικά με τα αντίστοιχα των επεκτάσεων του κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 
Προϋπόθεση για την πολεοδόμηση νέων αδόμητων περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου αποτελεί η έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας (ΣΧΑΠ) για τον καθορισμό των επιθυμητών προγραμματικών μεγεθών ανάπτυξης της κάθε περιοχής στα πλαίσια των δεδομένων χωροταξικών κατευθύνσεων της ευρύτερης περιοχής. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής καθορίζεται η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας.

 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης (άμεσης ή μη) των περιοχών δεύτερης κατοικίας, καθώς και οι προδιαγραφές σύνταξης του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας.

 
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης των ως άνω πολεοδομικών μελετών δεύτερης κατοικίας στους γενικούς γραμματείς περιφέρειας,εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων που διέπουν κάθε φορά την έγκριση των μελετών αυτών.

 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του αυτού νόμου 1337/1983 δύναται να εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.