Νόμος 2145/93 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), ως ισχύει, προστίθενται οι εξής ορισμοί:

 

{28. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών και κεραιών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.

 

29. Πάρκο κεραιών: Καθορισμένος χώρος, όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση πυλώνων, στους οποίους είναι τοποθετημένα συμπλέγματα κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοηλεκτρικών σωμάτων μετά των αναγκαίων οικοδομικών κατασκευών.}

 

2. Μετά το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992) προστίθεται άρθρο 24Α, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 24Α: Εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά

 

1. Εκτός από τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, εξαιρουμένης της λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που προσδιορίζονται για απευθείας λήψη από το ευρύ κοινό, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών κατασκευών επί των οποίων τοποθετούνται κεραίες εκπομπής ή λήψης, εντός δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεών, εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, κατόπιν άδειας του οικείου νομάρχη.

 

Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα δίκτυα με άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνονται οι θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δημιουργίας πάρκων κεραιών οίκοθεν ή ύστερα από προτάσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που αφορούν τη δημιουργία, χρήση και λειτουργία πάρκων κεραιών. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυνατό να ανατίθεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα η υλοποίηση του έργου της δημιουργίας πάρκου κεραιών.

 

4. Στις κοινές αποφάσεις για τα πάρκα κεραιών σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις για την υποχρεωτική ένταξη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα πάρκα κεραιών.

 

5. α. Επιτρέπεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λ.π.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής:

 

(1) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφιεμένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός κτιρίου.

 

(2) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: Όπως στην περίπτωση (1) και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 m2 και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον 5 m.

 

β. Το εμβαδόν του οικισμού, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 m2 και το ύψος του τα 2,40 m. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 m2 και το ύψος του τα 3.5 m.

 

γ. Όταν ο οικίσκος και η δομική κατασκευή τοποθετούνται στο δώμα δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.

 

δ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχής ειδικής προστασίας:(π.χ. περιοχές του άρθρου 28 του νόμου 1577/1985 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ε. Για την κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2. Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετών και επιβλέψεων του έργου.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο από σαφές οδοιπορικό, όπου απαιτείται και διάγραμμα κάλυψη.

4. Σχηματική τομή του κτιρίου με υψόμετρα, κλίμακα 1:200 και κάτοψη δώματος ή χώρου του κτιρίου σε κλίμακα 1:50 όπου απαιτείται.

5. Σχέδια του οικίσκου σε κλίμακα 1:50 και πρόσφορη κατά περίπτωση κλίμακα της δομικής κατασκευής επί της οποίας τοποθετείται η κεραία, εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Στατική μελέτη του οικισμού και της δομικής κατασκευής επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι κεραίες με δήλωση αντοχής δύο πολιτικών μηχανικών περιπτώσεις κατασκευής τους σε υφιστάμενο μελέτη ενίσχυσης του όταν απαιτείται.

7. Φωτογραφία της κύριας όψης του υφιστάμενου κτιρίου.

8. Οι κατά το εδάφιο (δ) εγκρίσεις, όπου απαιτείται.

9. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, ότι τα πάνω ή εντός του οποίου τοποθετούνται οι στάσεις υφίσταται νομίμως.

10. Προϋπολογισμό του έργου και σημειώματος πληρωμής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών.

 

στ. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων του εδαφίου (α) με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται ύστερα από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

 

ζ. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (έργα - μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεως για την υλοποίηση των πάρκων κεραιών και των Κέντρων Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών.

 

7. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και να καθορίζονται οι εφαρμοζόμενοι τεχνικοί κανονισμοί και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των εγκρίσεων.

 

8. Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1866/1989 (ΦΕΚ 222/Α/1989) καταργείται.

 

9. Στο άρθρο 25 του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/A/1992) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος:

 

α) Εμποδίζει η παρενοχλεί τα αρμόδια όργανα να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών και εγκαταστάσεων του πεδίου εφαρμογής αυτού του νόμου ή δεν παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται ή παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες εκ προθέσεως για την άσκηση του ελέγχου.

 

β) Εγκαθιστά χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής κεραία.}

 

10. Στο άρθρο 26 του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992) προστίθενται εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο που έχουν ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιβάλλεται στους παραβάτες διοικητική ποινή προστίμου από πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών για την εγκατάσταση χωρίς άδεια κεραίας στην ξηρά.

 

Μετά από κοινοποίηση της ως άνω έκθεσης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυθαίρετων.

 

Η επιβολή της ως άνω ποινής χρηματικού προστίμου δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η είσπραξη της πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Τυχόν άσκηση προβλεπομένων διοικητικών ή ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου.}

}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.