Νόμος 2115/93 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του Κέντρου. Η εκτέλεση των αποφάσεών του γίνεται από το διευθυντή του Κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στον αντιπρόεδρό του. Στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου ανήκουν ιδίως:

 

α) Η εκτέλεση των αποφάσεων των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1514/1985.

 

β) Η έγκριση ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού.

 

γ) Η έγκριση ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, του απολογισμού και του ισολογισμού του Κέντρου.

 

δ) Η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στου προσωπικό του Κέντρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ε) Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο. Με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει στο διευθυντή του Κέντρου τις αρμοδιότητες του.}

 

2. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στο Επιστημονικό Συμβούλιο μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο διευθυντής του Κέντρου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μια φορά το μήνα και σε έκτακτες συνεδριάσεις,όταν το ζητήσει ο πρόεδρός του ή η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ή ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ο διευθυντής του Κέντρου φροντίζει για τη γραμματειακή υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου.}

 

3. Οι διατάξεις υπό στοιχεία α' και β' της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{α) Γνωμοδοτεί ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου για το ετήσιο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κέντρου και τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κέντρου. Η γνωμάτευση αυτή είναι για το διοικητικό συμβούλιο δεσμευτική. Παρακολουθεί την υλοποίησή τους και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σε περίπτωση που η εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κρίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση του αρχικού στόχου, δύναται να τροποποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου, Ινστιτούτου, καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Για τον σκοπό αυτόν το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου τα στοιχεία που το τελευταίο κρίνει απαραίτητα.

 

β) Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου τον απολογισμό και ισολογισμό του Κέντρου και αποτιμά το ερευνητικό έργο του Κέντρου σε συσχετισμό με την πολιτική επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.}

 

4. Η διάταξη υπό στοιχείο ε' της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1514/1985 καταργείται και η διάταξη υπό στοιχείο στ' αριθμείται ως ε'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.