Νόμος 2115/93 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από πρόταση του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας, διορίζονται τα μέλη των ειδικών επιτροπών κρίσης των παραγράφων 1 και 2, που θα καλύπτουν όλες τις επιστημονικές περιοχές των πιο πάνω ερευνητικών φορέων. Με την ίδια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της επιτροπής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1733/1987.

 

Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται για:

 

α. Το επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος που κατατάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με αίτηση του σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1733/1997.

 

β. Το επιστημονικό προσωπικό των εποπτευομένων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ερευνητικών φορέων, που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 1514/1985 και συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στους ίδιους ερευνητικούς φορείς και είχε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αλλά δεν είχε κάνει χρήση του δικαιώματος για ένταξη σε ερευνητικές βαθμίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1514/1985, ή είχε υποβάλει αίτηση, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεως.

 

γ. Τους ερευνητές οι οποίοι εντάχθηκαν σε βαθμίδες κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1514/1985 αλλά προσέφυγαν με αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των επιτροπών κρίσεως που τους ενέταξαν και δικαιώθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο.

 

Το πιο πάνω προσωπικό μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη στις βαθμίδες ερευνητικών - ειδικών λειτουργικών επιστημόνων μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στα κριτήρια ένταξης του πιο πάνω προσωπικού όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 15 παράγραφος 2 και άρθρο 26 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1514/1985 θα συμπεριληφθεί και η τεκμηριωμένη συμβολή ενός εκάστοτε των ανωτέρω στην ανάπτυξη του ερευνητικού φορέα στον οποίο υπηρετεί.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.