Νόμος 2093/92 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την ισχύ του άρθρου αυτού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο φόρο με την ονομασία φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος οι ακόλουθοι φόροι:

 

α) ο φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Κώδικα των Νόμων περί φορολογίας του οινοπνεύματος, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1884/1990,

 

β) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος (αιθυλικής αλκοόλης) του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1477/1984, ο οποίος είχε επιβληθεί αρχικώς ως φόρος πολυτελείας με τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1991/1939,

 

γ) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1870/1989.

 

2. Ο ως άνω φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος ορίζεται ως εξής:

 

α) Για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου εγχώριου οινοπνεύματος και αποσταγμάτων που περιέχουν οινόπνευμα, δραχμές χίλιες εξακόσιες εβδομήντα (1.670).

 

β) Για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου εγχώριου οινοπνεύματος, που προορίζεται για την παρασκευή οίνων ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης, δραχμές πεντακόσιες (500).

 

γ) Για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος, που διατίθεται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, δραχμές τετρακόσιες (400).

 

Η ποσότητα που δικαιούνται να παραλαμβάνουν τα ιδρύματα αυτά κάθε χρόνο, με την ως άνω μειωμένη τιμή του φόρου κατανάλωσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας οινοπνεύματος που παραλήφθηκε κατά το προηγούμενο έτος από αυτά και μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

δ) Για το οινόπνευμα οποιασδήποτε προέλευσης, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα των Νόμων περί φορολογίας οινοπνεύματος μετουσιώνεται ή εισάγεται μετουσιωμένο, κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόση, μυρεψία ή φαρμακευτική χρήση και καταναλώνεται μέσα στο Κράτος, για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος, δραχμές πενήντα (50).

 

3. Για κάθε χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος που προορίζεται για παρασκευή ΟΥΖΟΥ, δραχμές οκτακόσιες τριάντα πέντε (835).

 

4. Για το οινόπνευμα ή οινοπνευματικά προϊόντα, που εισάγονται από το εξωτερικό, ο κατά την παράγραφο 1 φόρος κατανάλωσης οινοπνεύματος ορίζεται:

 

α) για οινόπνευμα κάθε δύναμης και αποστάγματα, που περιέχουν οινόπνευμα, φόρος κατανάλωσης δραχμές χίλιες εξακόσιες εβδομήντα (1.670) ανά χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος,

 

β) για οινοπνευματώδη ποτά ή προϊόντα διατροφής που περιέχουν οινόπνευμα ή φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα μυρεψίας, φόρος κατανάλωσης δραχμές χίλιες εξακόσιες εβδομήντα (1.670) ανά χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος που περιέχουν,

 

γ) οι οίνοι, που εισάγονται από το εξωτερικό και έχουν ολικό αλκοολικό τίτλο πάνω από 12, καταβάλλουν για το οινόπνευμα που περιέχουν, πάνω από τον ολικό αλκοολικό τίτλο 12, φόρο κατανάλωσης δραχμές χίλιες εξακόσιες εβδομήντα (1.670) ανά χιλιόγραμμο άνυδρου οινοπνεύματος.

 

5. Οι τιμές του φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος, που καθορίσθηκαν με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, σε αντιστοιχία με την τιμή των 550 ECU/HL άνυδρης αλκοόλης, θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως προς την εκάστοτε διαμορφούμενη ισοτιμία ECU - εθνικού νομίσματος, κατά την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου εκάστου έτους.

 

6. Οι διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Νόμων περί φορολογίας του οινοπνεύματος, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1884/1990, εξακολουθούν να ισχύουν για το φόρο κατανάλωσης οινοπνεύματος, που προήλθε από την ενοποίηση των τριών φόρων, συμφώνως με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.

 

7. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του νόμου 2214/1994(ΦΕΚ 75/Α/1994).

 

8. Το ποσοστό δικαιώματος ελέγχου και εποπτείας υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας Φορολογίας Οινοπνεύματος (ΕΤΕΕΦΟ), που προβλέπεται από τις διατάξεις των υπεδαφίων α', β' και γ' του εδαφίου 2 της παραγράφου ΣΤ' του άρθρου 28 του Κώδικα Νόμων περί φορολογίας του οινοπνεύματος όπως αυτός τροποποιηθείς και συμπληρωθείς ισχύει σήμερα, καθορίζεται σε τέσσερα επί τοις εκατό (4%).

 

9. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 08-08-1992, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.