Νόμος 2065/92 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων που προβλέπει το άρθρο 41 του νόμου [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990) και υποθέσεις του άρθρου 45 του παρόντος νόμου, καθώς και υποθέσεις δωροδοκίας φοροτεχνικών υπαλλήλων, εκδικάζονται κατά προτεραιότητα εντός οκτώ (8) μηνών από της υποβολής της μηνυτήριας αναφοράς. Οι υποθέσεις αυτές καθώς και του άρθρου 46 του παρόντος νόμου δεν μπορεί να αναβληθούν για δεύτερη φορά.

 

2. Ματαιώνεται η συζήτηση υποθέσεων που εκκρεμούν μέχρι της ισχύος του νόμου αυτού ενώπιον των διοικητικών εφετείων και δεν έχουν συζητηθεί, εάν ο φορολογούμενος με δήλωση του νόμου 1599/1986 δηλώσει ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου την πρωτόδικη απόφαση, η οποία είναι αμετάκλητη και δεσμευτική για το φορολογούμενο και τη φορολογική αρχή. Η δήλωση υποβάλλεται στη γραμματεία του διοικητικού εφετείου και η υπόθεση χωρίς άλλη διαδικασία επιστρέφεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για εκκαθάριση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992).

 

3. Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών ενεργούν διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο των παντός είδους αγαθοεργών ή κοινωφελών ιδρυμάτων, ή πολιτιστικών ή αθλητικών σωματείων, συλλόγων ή άλλων ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και επιλαμβάνονται του συνόλου της διαχείρισης αυτών ανεξάρτητα εάν τα έσοδα προέρχονται από κρατική επιχορήγηση ή από οιαδήποτε άλλη αιτία. Τα έξοδα αναγνωρίζονται μόνο εάν για κάθε δαπάνη υπάρχει νόμιμο στοιχείο που προβλέπει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα αρνηθούν να παραδώσουν στον επιθεωρητή για έλεγχο τα διαχειριστικά βιβλία και λοιπά στοιχεία, τιμωρούνται, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του, με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο και επιβάλλεται, με απόφαση του ίδιου επιθεωρητή, πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμών για κάθε περίπτωση, το οποίο και εισπράττεται ως Δημόσιο Έσοδο. Το πρόστιμο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του νόμου 1914/1991 (ΦΕΚ 178/Α/1991) έχουν ανάλογη εφαρμογή, για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακινήσεως Αγαθών και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών που θα ασχοληθούν με την εισαγωγή στοιχείων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των μηχανογραφικών εφαρμογών των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1968/1991, έχει ανάλογη εφαρμογή και για τους επιμελητές των εισαγγελιών, που ασχολούνται πέραν του νομίμου ωραρίου και με την επίδοση ποινικών δικογράφων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.