Νόμος 2026/92 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διάθεση μηχανικού εξοπλισμού στα νομαρχιακά ταμεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κατάλληλος για περαιτέρω χρήση μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα - οχήματα) της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Κρατικών Έργων Ανασυγκροτήσεως (ΣΥΚΕΑ) και των υπαγομένων σ' αυτή μονάδων ΜΟΜΑ και ΒΥ/ΣΥΚΕΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ) του Υπουργείου Γεωργίας διατίθεται και εντάσσεται στο μηχανικό εξοπλισμό των νομαρχιακών ταμείων της Χώρας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμονται τα μηχανήματα αυτά στα νομαρχιακά ταμεία, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες κάθε νομού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας παραχωρείται στα κατά τόπους νομαρχιακά ταμεία, όπου κρίνεται αναγκαίο, η χρήση των λειτουργούντων εργοταξίων στάθμευσης και συντήρησης των μηχανημάτων των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων.

 

2. Η Στρατιωτική Υπηρεσία Κρατικών Έργων Ανασυγκροτήσεως και οι υπαγόμενες σ' αυτή μονάδες ΜΟΜΑ και ΒΥ/ΣΥΚΕΑ καταργούνται.

 

Επίσης, καταργούνται:

 

α) τα τμήματα Αξιοποίησης Μηχανικού Εξοπλισμού/Επιμελητείας Μηχανικού Εξοπλισμού/Συντήρησης και Επισκευών Μηχανικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας,

 

β) οι αρμοδιότητες του τμήματος Εκμηχανίσεως Γεωργίας και Εκμεταλλεύσεως Μηχανικού Εξοπλισμού των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων που αναφέρονται στην εκμετάλλευση του μηχανικού εξοπλισμού καθώς και τα συνεργεία επισκευών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων, και

 

γ) οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αξιοποίησης Έργων, Εκμηχάνισης Γεωργίας και Μηχανικού Εξοπλισμού των Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων ή των αυτοτελών Τμημάτων Εγγείων Βελτιώσεων των νομαρχιών, που αναφέρονται στο μηχανικό αυτών εξοπλισμό, καθώς και τα υφιστάμενα συνεργεία επισκευών.

 

3. Ο τρόπος και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για τη συνέχιση ή μη των εκτελούμενων ήδη μη στρατιωτικών έργων από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Κρατικών Έργων Ανασυγκροτήσεως και τις υπαγόμενες σ' αυτή μονάδες ΜΟΜΑ και ΒΥ/ΣΥΚΕΑ ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του υπουργού, που υπάγεται ο κύριος του έργου.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του υπουργού, που υπάγεται ο κύριος του έργου, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες συνέχισης ή μη των εκτελούμενων έργων από τις Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας, πλην των έργων εκείνων που ανήκουν σε ιδιώτες, των οποίων οι λεπτομέρειες συνέχισης ή μη ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

4. Οι πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των καταργουμένων υπηρεσιών Στρατιωτική Υπηρεσία Κρατικών Έργων Ανασυγκροτήσεως, ΜΟΜΑ και ΒΥ/ΣΥΚΕΑ, καθώς και το προσωπικό των κατά την παράγραφο 2 Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων, ειδικοτήτων γεωτρυπανιστών, χειριστών μηχανημάτων υπαίθρου, τεχνιτών συνεργείων επισκευών, φυλάκων εγκαταστάσεων, διοικητικών και οδηγών αυτοκινήτων έργων που ασχολείται με την εκμετάλλευση, αξιοποίηση και λοιπά θέματα μηχανικού εξοπλισμού, μετατάσσονται ή μεταφέρονται, ως πλεονάζοντες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τη μετάταξη ή μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

5. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών ή Εσωτερικών και Γεωργίας κατά περίπτωση, με σύμπραξη και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, εφόσον ρυθμίζονται θέματα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.