Νόμος 1947/91 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Συμπλήρωση και τροποποίηση του νόμου 1892/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 1892/1990 προστίθεται εδάφιο ι)η', που έχει ως εξής:

 

{ι)η. Οι δαπάνες για την κατασκευή ή τη μετατροπή κτιριακών εγκαταστάσεων, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, απαραίτητων για τις ανάγκες των εξαγωγικών εμπορικών εταιρειών (EXPORT TRADING COMPANIES), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί, ψυκτικοί ή εκθεσιακοί χώροι, ως χώροι ξήρανσης, συντήρησης και διαλογής προϊόντων, ή ως συσκευαστήρια και οι δαπάνες που αφορούν την αγορά καινούργιου εξοπλισμού για τους ανωτέρω χώρους ως και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συστημάτων μηχανογράφησης ή αυτοματοποίησης των διαδικασιών δράσεως και λειτουργίας των εταιρειών αυτών καθώς και οι δαπάνες για την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων ή πλοίων - ψυγείων.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 1892/1990 προστίθεται εδάφιο κ)ε', που έχει ως εξής:

 

{κ)ε) Εμπορικές εξαγωγικές εταιρίες (EXPORT TRADING COMPANIES), που ιδρύονται ή λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες και από τους όρους ότι:

 

α) κύριος σκοπός των εταιριών αυτών θα είναι η διενέργεια εξαγωγών, απλών ή συνδυασμένων με άλλες εμπορικές πράξεις και

 

β) το μετοχικό τους κεφάλαιο ανέρχεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των 50.000.000 δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις των διενεργούμενων συναλλαγών από τις πιο πάνω εταιρίες, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία αυτών. Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατό να αυξάνεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{2. Για τις εμπορικές γενικά επιχειρήσεις, καθώς και τις διαμεταφορικές επιχειρήσεις που Θα πραγματοποιήσουν παραγωγικές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου στο μεταποιητικό τομέα, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος αδιανέμητα κέρδη με βάση τα ποσοστά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 22 του νόμου 1828/1989 εφαρμόζονται ανάλογα και στις επιχειρήσεις της παραγράφου αυτής που θα σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για παραγωγικές επενδύσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.