Νόμος 1882/90 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1858/1989 (ΦΕΚ 148/Α/1989) και της σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσης με αριθμό [ΚΥΑ] 12141/1989 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 377/Β/1989), υποβάλλονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά τελωνιστούν μέχρι 30-06-1990 και με την προϋπόθεση ότι μέχρι και την 27-02-1990:

 

α. Είχαν κομιστεί στη χώρα,

β. είχαν φορτωθεί σε μεταφορικό μέσο με τελικό προορισμό τους τη χώρα,

γ. είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσό είκοσι τοις εκατό (20%) και άνω του τιμήματος.

 

2. Για τα αυτοκίνητα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται εγκρίσεις τύπου, σύμφωνα με την πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση.

 

3. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου αυτού αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Τα παραγόμενα επιβατικά αυτοκίνητα από αναγνωρισμένες εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες υπάγονται μέχρι 31-08-1990 στους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος.

 

5. Τα παραγόμενα επιβατικά αυτοκίνητα από αναγνωρισμένες εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες μετά την 31-08-1990 και κυλινδρισμού κάτω των 1400 cc που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 37 παράγραφος 4 περίπτωση β', υπάγονται μέχρι την 30-06-1991 στους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος.

 

6. Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας που έχουν κομιστεί στη χώρα μέχρι 27-02-1990 υποβάλλονται στους κατά περίπτωση συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1858/1989, εφόσον τελωνιστούν μέχρι 30-04-1990.

 

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται, με τη επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 4 και 6, τα άρθρα 1 και 2 του νόμου [Ν] 1858/1989 καθώς επίσης και η με αριθμό 12141/1989 [ΚΥΑ] κοινή υπουργική απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.