Νόμος 1849/89 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Επιδότηση ενοικίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) χορηγεί σε κατηγορίες δικαιούχων του οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της δαπάνης μίσθωσης κατοικίας. Η κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών βαρύνει το στεγαστικό κεφάλαιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

2. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 παρέχεται στις εξής κατηγορίες δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας:

 

α) στα μεμονωμένα άτομα ηλικίας τουλάχιστον εξήντα ετών ή και σε ζευγάρια, από τα οποία ο ένας από τους συζύγους έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του, εφ' όσον έχουν ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 1.500.000 δραχμές.

 

β) στα νέα ζευγάρια, που τέλεσαν το γάμο τους μέσα στα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, εφ' όσον κανείς από τους δύο δεν έχει υπερβεί το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας και έχουν ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 1.500.000 δραχμές,

 

γ) στους δικαιούχους που το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 800.000 δραχμές.

 

Και για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες το όριο ανώτατου οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται κατά 100.000 δραχμές για κάθε προστατευόμενο παιδί. Το ύψος της επιδότησης κλιμακώνεται από έξι μέχρι δέκα χιλιάδες δραχμές το μήνα ανάλογα με το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

 

3. Ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής του προγράμματος, η διάρκεια της οικονομικής ενίσχυσης, η κλιμάκωση του ποσού της επιδότησης και οι λοιπές προϋποθέσεις καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της επιδότησης και το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ως προϋπόθεση της κλιμάκωσης.

 

4. Όσοι έτυχαν ή τυγχάνουν επιδότησης ενοικίου μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του ΟΣΑΕ και εφόσον λάβουν την ανωτέρω συνδρομή, διακόπτεται η επιδότησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 2116/1993 (ΦΕΚ 18/Α/1993) το οποίο καταργήθηκε από 06-07-1994 με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

5. Σε σεισμόπληκτες περιοχές ο Υπουργός Εργασίας με αποφάσεις του, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, μπορεί να ρυθμίζει ευνοϊκότερα τις προϋποθέσεις κατά κατηγορίες δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου.

 

6. Ειδικά για δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που κατοικούν σε λυόμενες κατοικίες στη σεισμόπληκτη περιοχή της Μεσσηνίας, ορίζεται επιδότηση για το χρονικό διάστημα από 01-10-1988 μέχρι 31-12-1990, το ύψος της οποίας θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Προϋποθέσεις για την καταβολή της επιδότησης αυτής αποτελούν η παράδοση της λυόμενης κατοικίας, η ενοικίαση κατοικίας και η πραγματοποίηση 250 ημερομισθίων.

 

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 το δικαίωμα συμμετοχής των επιδοτουμένων και σε άλλα προγράμματα στέγασης δεν αναστέλλεται.

 

7. Η επιδότηση ενοικίου σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας μπορεί να χορηγείται παράλληλα με άλλες ανάλογες οικονομικές ενισχύσεις από το Δημόσιο ή άλλους φορείς.

 

8. Η επιδότηση δεν υπόκειται σε φορολογικές επιβαρύνσεις.

 

9. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου του προγράμματος σε πιστωτικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

10. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να ισχύουν από 01-01-1989.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.