Νόμος 1790/88 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρέχεται, από τη δημοσίευση του παρόντος, προθεσμία έξι (6) μηνών για την υποβολή αιτήσεων ενώπιον των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων Λάρισας και Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και των άρθρων 3 και 7 του νόμου [Ν] 1341/1983.

 

Μετά την προθεσμία αυτήν οποιαδήποτε, με αυτό το αντικείμενο, αίτηση κρίνεται απαράδεκτη.

 

2. Η υποπερίπτωση δ)δ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Αγροτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)δ) Άγαμους ενήλικες καλλιεργητές ανεξάρτητα από το φύλο τους.}

 

3. α) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, μπορεί να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης σε προστατευόμενες περιοχές, που έχουν χαρακτηριστεί ως Εθνικοί Δρυμοί, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της φύσης και άλλα των οποίων η προστασία - διαχείρισή τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας. Το προϊόν του εισιτηρίου αποτελεί έσοδο του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και διατίθεται για την κάλυψη δαπανών για την προστασία, οργάνωση και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

 

Η τιμή του εισιτηρίου, οι κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται ή καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο, οι ημέρες ελεύθερης επίσκεψης του κοινού, ο καθορισμός του τύπου του εισιτηρίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

β) Ποσοστό μέχρι 30% από το προϊόν του εισιτηρίου αποδίδεται κάθε χρόνο στους δήμους και τις κοινότητες στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και όμορες κοινότητες με αυτές στις οποίες βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή.

 

Οι κοινότητες στις οποίες αποδίδεται το παραπάνω προϊόν και τα επιμέρους ποσά, καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από πρότασή του οικείου νομάρχη στο νομό του οποίου βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή.

 

Ειδικά η Κοινότητα Λάκκων του Νομού Χανίων από το ποσοστό των 30% λαμβάνει το 10%.

 

γ) Εισιτήριο εισόδου επίσκεψης μπορεί να καθιερώνεται και σε δάση ή χώρους υπαίθριας αναψυχής αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και σε Μουσεία - Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών, που δημιουργούνται σε σχέση με χώρους υπαίθριας αναψυχής ή με προστατευόμενες περιοχές, που τις διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο, τη διαδικασία, την τιμή και τη διάθεση του προϊόντος του εισιτηρίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης (πικ-νικ) και γενικά χώρων υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας και καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης των έργων - ευκολιών αναψυχής σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, στους οικείους ο.τ.α. ή άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που αναλαμβάνουν την καθαριότητα και λειτουργία τους.

 

ε) Δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής (ερασιτεχνική αλιεία, βαρκάδες, υδάτινα σπορ κ.λ.π.) μπορεί να οργανώνονται και σε φυσικές ή τεχνητές λίμνες ιδιαίτερα στην ορεινή ζώνη της χώρας. Η επίβλεψη και η μέριμνα των δραστηριοτήτων αυτών ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες, και τα της συνεργασίας της δασικής υπηρεσίας με άλλους φορείς για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 88 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

4. Δημόσιες δασικές εκτάσεις ή βοσκότοποι, που έχουν παραχωρηθεί ή επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά χρήση, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να παραχωρούνται και κατά κυριότητα εφ όσον πρόκειται να εγκατασταθούν σ αυτές βιώσιμες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, εταιρίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων ή δημοτικοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις.

 

Επίσης, επιτρέπεται η παραχώρηση κατά κυριότητα των ίδιων, ως και ανωτέρω, εκτάσεων σε ομογενείς του εξωτερικού ή σε εταιρείες του δημόσιου τομέα για τη δημιουργία οικισμών, με τον όρο ότι μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα θα ανεγερθούν κατοικίες, η δαπάνη κατασκευής ή το τίμημα πώλησης των οποίων θα καταβληθεί με εισαγωγή συναλλάγματος, επιφυλασσομένης κάθε άλλης διάταξης που καθορίζει ευνοϊκή, υπέρ των ομογενών ή των εισαγόντων συνάλλαγμα, ρύθμιση.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις παραχωρήσεις αυτές, το όργανο για τη διαπίστωση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και η σχετική διαδικασία, οι όροι χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και κάθε λεπτομέρεια και διαδικασία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

Οι κατά κυριότητα παραχωρήσεις ενεργούνται με απόφαση του ίδιου οργάνου που κατά περίπτωση είναι αρμόδιο για την παραχώρηση των εκτάσεων κατά χρήση στα πλαίσια των οριζομένων από την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) προστίθενται τα εξής:

 

{Ειδικά για κτίρια αποθηκών ΣΙΛΟ, ψυγείων και δεξαμενών ιδιοκτησίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, τα οποία κατασκευάζονται με προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, η ανωτέρω προθεσμία για υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών για έκδοση ή αναθεώρηση τυχόν υφιστάμενης οικοδομικής άδειας ορίζεται σε δέκα μήνες.

 

Για την έκδοση της οικοδομικής αυτής άδειας δεν επιβάλλεται πρόστιμο ή εισφορά, τυχόν δε επιβληθέντα ανακαλούνται.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει για όλες τις μέχρι της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού εκκρεμείς υποθέσεις.

 

2. Κτίρια, εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι προϊόντων και υποπροϊόντων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., που ανεγέρθηκαν από της συστάσεώς της μέχρι σήμερα στους χώρους των πέντε ζαχαρουργείων που βρίσκονται στη Λάρισα, στο Πλατύ του νομού Ημαθίας, στις Σέρρες, στην Ξάνθη και στην Ορεστιάδα του νομού Έβρου, καθώς και στο Σταθμό Ελέγχου Ζαχαροτεύτλων Σίνδου του νομού Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια, θεωρούνται ότι έχουν ανεγερθεί νόμιμα και ότι δεν οφείλονται κανενός είδους τέλη, εισφορές, κρατήσεις ή πρόστιμα που τυχόν επιβλήθηκαν για την αιτία αυτή.}

 

6. Ακίνητες περιουσίες συνεταιρισμών, των οποίων διατάχθηκε, με δικαστική απόφαση πριν από το 1956, η διάλυση και ιδίως δάση, βοσκότοποι, χορτολιβαδικές και γενικότερα δασικές εκτάσεις, οι οποίες αποκτήθηκαν από τους συνεταιρισμούς αυτούς πριν από την απόφαση για διάλυσή τους και φέρονται ακόμα ως ιδιοκτησίες τους στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, εφ όσον δεν έχει αρχίσει, ή, στην περίπτωση που άρχισε, δεν έχει περατωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των συνεταιρισμών αυτών, περιέρχονται αυτοδίκαια ατελώς στην κυριότητα του Δημοσίου, ύστερα από εντολή του οικείου νομάρχη, σύνταξη πρωτοκόλλου κατάληψης από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο και μεταγραφή του στα βιβλία μεταγραφών του κατά τόπον αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

 

Η διαχείριση και προστασία των ακινήτων αυτών γίνεται με βάση τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1539/1938 και τις συναφείς διατάξεις περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.