Νόμος 1790/88 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος - Δασοφυλάκων - Υποτροφίες - Χρηματοδότηση Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών - Έξοδα φιλοξενίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εμπορίου και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος κρεοπώλη, εκδοροσφαγέα, τεχνικού πτηνοσφαγείων και του παραδοσιακού κρεοπώλη, εκδοροσφαγέα, τεχνικού πτηνοσφαγείων, τα της εκπαίδευσης τους και ιδίως τα της δημιουργίας Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος, της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσης, της διδασκόμενης ύλης, της δοκιμασίας για τη λήψη διπλώματος, τις δαπάνες εκπαίδευσης, τα δίδακτρα και τις σχετικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, τα σχετικά με τη σύνταξη μητρώου από τα επαγγελματικά τους σωματεία τη διαδικασία καταχώρισης και διαγραφής των ενδιαφερομένων, διοικητικές κυρώσεις για κάθε παράβαση και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την παρεχόμενη εκπαίδευση για την υγιεινή και την ποιότητα των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

1Α. α) Η αναγνώριση των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της χώρας που είναι αντίστοιχα με τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πιστοποιείται με κοινή απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επιτόπιο έλεγχο από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ίδιου Υπουργείου. Για την αναγνώριση, η ενδιαφερόμενη δημόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυμα υποβάλλει προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση αναγνώρισης του περιεχομένου των σπουδών της/του, η οποία φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής/αυτού και σφραγίδα και η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α)α) πλήρη στοιχεία της σχολής ή του ιδρύματος (όπως επωνυμία, διακριτικό τίτλο, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου),

 

α)β) αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 126/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000)),

 

α)γ) αριθμό αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),

 

α)δ) βιογραφικά των εκπαιδευτών,

 

α)ε) αν η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, την επωνυμία και τον κωδικό αριθμό έγκρισης καθώς και αντίγραφο του μισθωτηρίου - συμφωνητικού.

 

Η αίτηση αναγνώρισης εξετάζεται ως προς την πληρότητά της και προγραμματίζεται επιτόπιος έλεγχος για την αξιολόγηση των χώρων εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτών, καθώς και για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των φακέλων των εκπαιδευομένων. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από 2 κτηνιάτρους του Τμήματος Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αν τα αποτελέσματά του είναι θετικά, η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις ενέργειές της, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

 

β) Σπουδαστές σχολών ή ιδρυμάτων της περίπτωσης α', οι οποίοι μετά τις 09-05-2013 βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ή έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεωρούνται ότι φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε αναγνωρισμένες σχολές, εφόσον η σχολή καταθέσει και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των προηγούμενων ετών και λάβει την αναγνώριση σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης α'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου [Ν] 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α/2017), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

2. Η σύσταση, η λειτουργία, και η αναστολή της λειτουργίας των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 296 έως 298 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 σχολών δασοφυλάκων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εισαγωγή, την παρεχόμενη εκπαίδευση και τις λοιπές ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1697/1987 εξάμηνη εκπαίδευση περιορίζεται σε ένα μήνα και παρέχεται από τις δασικές υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το Προσωπικό.

 

Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του ενιαίου κλάδου ΔΕ15 Δασοφυλάκων, ως απαραίτητο προσόν διορισμού ορίζεται και το αποφοιτήριο της Σχολής Δασοφυλάκων.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης στις περιπτώσεις αρμοδιότητάς του, μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες στο Προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από αυτό σε συνεταιριστικά στελέχη και σε συνεταιρισμένους αγρότες ή μέλη των οικογενειών τους για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση - επιμόρφωση σε εξειδικευμένα θέματα φυτικής, ζωικής, δασικής, αλιευτικής παραγωγής, προστασίας και έρευνας συνεργατισμού και οργάνωσης διοικήσεως και επιχειρήσεων κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις.

 

Με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται ο αριθμός των εκπαιδευομένων - επιμορφούμενων, η χρονική διάρκεια, η αποζημίωση των εκπαιδευομένων - επιμορφούμενων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας.

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 525/1968 (ΦΕΚ 197/Α/1968) και το όμοιο του άρθρου 265 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ως άνω πόροι διατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, αποκλειστικά για την εκπλήρωση φιλοθηραματικών σκοπών, άσκηση της θηραματικής πολιτικής και για την αντιμετώπιση δαπανών προστασίας δασών από πυρκαγιές.}

 

Στις εξυπηρετούμενες οικονομικά από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας περιλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες Αλιείας.

 

 

5. Το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 913/1971 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο μόνο

 

Για την αντιμετώπιση δαπανών δημοσίων σχέσεων εγγράφεται κατ' έτος ειδική πίστωση στους προϋπολογισμούς εξόδων των υπουργείων. Το ύψος της πίστωσης αυτής καθορίζεται για κάθε υπουργείο με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού. Πιστώσεις για όμοιες δαπάνες των νομαρχιών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αντιμετωπίζονται με μεταφορά αντίστοιχων κονδυλίων από την Κεντρική Υπηρεσία του ίδιου αυτού Υπουργείου.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 588/1948 (ΦΕΚ 85/Α/1948) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Κατά τον καθορισμό των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί με πράξεις του να ορίζει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση συναλλαγών με αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.