Νόμος 1682/87 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 409/1986 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας (κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 2190/1920) περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως κωδικοποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις της πρώτης Οδηγίας 1968/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 09-03-1968, της Δεύτερης Οδηγίας 1977/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13-06-1983, προστίθεται περίπτωση στ', που έχει ως εξής:

 

{στ. Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παραγράφου 3 ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α - ε, δεν υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

 

εφ' όσον δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42Γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 44Α, και

 

εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.}

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών στους εργαζόμενους και ιδίως θέματα που αφορούν το είδος των μετοχών αυτών, τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα πρόσωπα των δικαιούχων, τον τρόπο διάθεσης και κατανομής τους, το ειδικό καθεστώς που θα τις διέπει καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.