Νόμος 1599/86 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ποινικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει δελτίο ταυτότητας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα.

 

Με την ίδια ποινή τιμωρείται και αυτός που εν γνώσει κάνει χρήση πλαστού ή νοθευμένου δελτίου ταυτότητας.

 

2. Όποιος χρησιμοποιεί δελτίο ταυτότητας για την απόδειξη στοιχείου που περιέχεται σ' αυτό, εν γνώσει ότι το στοιχείο αυτό έχει μεταβληθεί, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

 

3. Όποιος βρει δελτίο ταυτότητας και δεν το παραδώσει μέσα σε δέκα ημέρες στον κάτοχό του ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή στη διεύθυνση Εσωτερικών της αρμόδιας νομαρχίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

 

4. Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδώς στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας ταφής προσώπου που απεβίωσε, ότι αυτό στερείται ή έχει χάσει το δελτίο ταυτότητας καθώς και αυτός που κατέχει τέτοιο δελτίο προσώπου που έχει πεθάνει και δεν το παραδίδει αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

 

5. Υπάλληλος που κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του δεν αναγνωρίζει ή δεν παραδέχεται τα αναγραφόμενα στο δελτίο ταυτότητας υποχρεωτικά στοιχεία ή απαιτεί για την απόδειξή τους την προσαγωγή πιστοποιητικών τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

 

6. Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2479/1997 (ΦΕΚ 67/Α/1997).

 

7. Υπάλληλος που εν γνώσει του παραλείπει την άμεση καταμήνυση ψευδούς ή αναληθούς δήλωσης του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.