Νόμος 1469/84 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καταβάλλεται εισφορά εξαγοράς κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

 

α) Όσοι αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καταβάλουν, για κάθε αναγνωριζόμενη ημέρα, ποσό ίσο με το άθροισμα των οικείων εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που αναλογούν στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

 

β) Όσοι αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης στον κλάδο συντάξεων των οργανισμών που ασφαλίζουν αυτοτελώς απασχολούμενα πρόσωπα ή ελεύθερους επαγγελματίες θα καταβάλουν, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ή χρόνο, τις εισφορές που αντιστοιχούν στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση ή κατηγορία που ισχύει στον οικείο φορέα ή, όπου δεν προβλέπονται ασφαλιστικές κλάσεις ή κατηγορίες, τη μηνιαία τακτική εισφορά.

 

2. Το συνολικό ποσό της εισφοράς των εδαφίων α και β της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται βάσει του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή βάσει της ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας ή τακτικής μηνιαίας εισφοράς για τους άλλους φορείς κύριας ασφάλισης, όπως ισχύουν κατά το χρόνο συμπλήρωσης των δικαιολογητικών που θα οριστούν με την κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 5, απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ποσό της εισφοράς θα καταβάλλεται, με επιλογή του ενδιαφερομένου, είτε εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς προϋπηρεσίας, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εβδομήντα δύο (72). Σε περίπτωση καταβολής της εισφοράς σε δόσεις το ποσό αυτής αναπροσαρμόζεται για το υπολειπόμενο ανεξόφλητο ποσό, ύστερα από κάθε μεταβολή του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη για όσους αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του ποσού της ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας ή τακτικής ή μηνιαίας εισφοράς για όσους αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης στους άλλους φορείς. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς προϋπηρεσίας. Καθυστέρηση δόσης περισσότερο από ένα μήνα από τότε που έγινε απαιτητή επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη, που προβλέπονται από την νομοθεσία κάθε οργανισμού.

 

3. Η απόφαση για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να εκδοθεί μέσα σε τρεις μήνες από τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

 

4. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσώπων του προηγούμενου άρθρου γεννάται και η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.