Νόμος 1428/84 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμβάσεις, που έχουν συναφθεί μέχρι 23-07-1974 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων (μισθωτών) και που αναφέρονται σε μισθώσεις του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και εκμετάλλευση δημόσιων μεταλλείων, αναθεωρούνται με πρωτοβουλία του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

2. Η αναθεώρηση των συμβάσεων αφορά αποκλειστικά:

 

α) την αναπροσαρμογή του μισθώματος υπό τον περιορισμό του άρθρου 84 του [Π] Μεταλλευτικού Κώδικα και

 

β) την αναπροσαρμογή των όρων της σύμβασης, ώστε να ανταποκρίνονται προς τα σημερινά τεχνικοοικονομικά δεδομένα από την άποψη της ορθολογικής έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων και της προστασίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος και ως προς τις συνέπειες παράβασης των όρων της αναθεώρησης και τη διάρκεια της μίσθωσης.

 

3. Ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού καλεί εγγράφως τους μισθωτές των δημόσιων μεταλλείων για αναθεώρηση των συμβάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μισθωτή μέσα σ' ένα μήνα από την επίδοση της πρόσκλησης, η σύμβαση λύνεται από την έκδοση και την κοινοποίηση στον μισθωτή σχετικής βεβαιωτικής απόφασης του ΥΕΦΠ και το μεταλλείο με τις εκτάσεις, που τυχόν έχουν απαλλοτριωθεί για το σκοπό αυτόν, επανέρχεται στη νομή και κατοχή του Δημοσίου. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης εμφάνισης του μισθωτή, αλλά μη επίτευξης για οποιοδήποτε λόγο συμφωνίας επί των όρων αναθεώρησης, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα κριτήρια, ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων παραπέμπει την υπόθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη απ αυτό τελικής αιτιολογημένης απόφασης, που είναι υποχρεωτική για το μισθωτή.

 

4. Από τις διατάξεις αυτού του άρθρου δεν δημιουργείται καμιά αξίωση του μισθωτή ή οποιουδήποτε τρίτου κατά του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.