Νόμος 1337/83 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ανάκληση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 212/1975 περί τροποποιήσεως του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για τη συντήρηση ή ανεύρεση αρχαιοτήτων και γενικά για αρχαιολογικούς σκοπούς θεωρείται με τον ίδιο τρόπο αυτοδίκαια ανακληθείσα, εφόσον εντός οκταετίας από την κήρυξη αυτής δεν καθορίστηκε δικαστικά ή εξώδικα, η λόγω αυτής προσωρινή ή οριστική αποζημίωση. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής οι απαλλοτριώσεις για εφαρμογή σχεδίων πόλεων γενικά.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, όπως ισχύει, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο.

 

{Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται με τις διατάξεις για τα σχέδια πόλεων γενικά.}

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις που δεν έχουν αυτοδίκαια ανακληθεί κατά τις κείμενες διατάξεις μέχρι της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

 

4. Στις επεκτάσεις και εντάξεις με τις διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 5269/1931 περί αδειών οικοδομής, κ.λ.π. επί ρυμοτομούμενων ακινήτων όπως ισχύει σήμερα.

 

Για τα ήδη υπάρχοντα εγκεκριμένα σχέδια πόλεων οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του νόμου 5269/1931 εφαρμόζονται μόνο για επισκευές κτιρίων που βρίσκονται σε ρυμοτομούμενα οικόπεδα και όχι για προσθήκες σε υπάρχοντα κτίρια ή ανέγερση νέων στα οικόπεδα αυτά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.