Νόμος 1190/81 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις εκάστην οικογένεια της οποίας η κατοικία ιδιόκτητος ή μη εις την οποία στεγάζεται μονίμως χαρακτηρίστηκε ως μη κατοικήσιμος, συνεπεία των σεισμών των μηνών Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1981, καταβάλλεται επί εξ μηνάς εις τους ιδιοκτήτες και επί 3 μήνες εις τους μισθωτούς μηνιαίο χρηματικό βοήθημα, δια μίσθωση κατοικίας.

 

2. Το μηνιαίο τούτο βοήθημα ορίζεται εις 3.000 δραχμές δια οικογένεια μέχρι 2 ατόμων και προσαυξάνεται κατά 1.000 δραχμές δι' έκαστον επί πλέον προστατευόμενο μέλος, η καταβολή δε τούτου άρχεται από της ημέρας μισθώσεως της νέας κατοικίας.

 

3. Η σχετική δαπάνη δια την καταβολή του βοηθήματος τούτου, βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών υπό φορέα 340 ΚΑΕ Βοηθήματα δια μίσθωση κατοικίας στις οικογένειες που στερήθηκαν τη στέγη τους από τους σεισμούς.

 

4. Οι δικαιούμενοι του βοηθήματος, η κατά τις παραγράφου 1 και 2 κλιμάκωσις τούτου, ο τρόπος και σε προϋποθέσεις καταβολής ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται δι' αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

5. Κυρώνονται αφ' ης ίσχυσαν οι υπ' αριθμόν οίκοθεν ΠΑ/2342/1981 (ΦΕΚ 185/Β/1981), οίκοθεν ΠΑ/2626/1981 (ΦΕΚ 248/Β/1981) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.