Απόφαση Δ17Α/116/4/ΦΝ429/2000: Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ17Α/116/4/ΦΝ429/2000: Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, (ΦΕΚ 1329/Β/2000), 06-11-2000.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

3. Το από 21/7/2000 έγγραφο προς τον Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας του Προέδρου της Επιτροπής Σύνταξης του Ελληνικού Κανονισμού για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, και επειδή:

 

Ο παρών Κανονισμός με τίτλο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ - 2000) αποτελεί αναθεώρηση του ισχύοντος Νέου Ελληνικού Κανονισμού για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα (ΝΕΚΩΣ) όπως αυτός εγκρίθηκε και ετέθη σε εφαρμογή με την απόφαση υπ' αριθμόν Δ11Ε/0/30123/31-12-1991 και τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ' αριθμόν Δ11Β/13/03-03-1995.
Η Αναθεώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας από την Επιτροπή Σύνταξης του Ελληνικού Κανονισμού για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα που λειτούργησε στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης Δ11Β/25/10-04-1995.
Ο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ - 2000) περιλαμβάνει τροποποιήσεις και συμπληρωματικές του ισχύοντος Κανονισμού που κρίθηκαν αναγκαίες:

 

α. μετά από σημαντικές παρατηρήσεις, σχόλια και επιστημονικές απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Νέου Ελληνικού Κανονισμού για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα.

 

β. για την προσαρμογή στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες EC2 (Σκυροδέματος) και EC8 (Αντισεισμικός)

 

γ. για την προσαρμογή στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000) και στους Ελληνικούς Κανονισμούς Τεχνολογίας Σκυροδέματος (1997) και Χαλύβων Ωπλισμένου Σκυροδέματος (2000), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Εγκρίνουμε τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ), το κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:

 

Κεφάλαιο 1: Γενικά

Κεφάλαιο 2: Δεδομένα για το σκυρόδεμα

Κεφάλαιο 3: Δεδομένα για το χάλυβα

Κεφάλαιο 4: Δεδομένα για την προένταση

Κεφάλαιο 5: Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και γεωμετρικά δεδομένα

Κεφάλαιο 6: Γενικές αρχές υπολογισμού

Κεφάλαιο 7: Προσδιορισμός της εντατικής κατάστασης

Κεφάλαιο 8: Γραμμικά δομικά στοιχεία

Κεφάλαιο 9: Πλάκες και δίσκοι

Κεφάλαιο 10: Οριακή κατάσταση αστοχίας από μεγέθη ορθής έντασης

Κεφάλαιο 11: Οριακή κατάσταση αστοχίας από τέμνουσα

Κεφάλαιο 12: Οριακή κατάσταση αστοχίας από στρέψη

Κεφάλαιο 13: Οριακή κατάσταση αστοχίας από διάτρηση

Κεφάλαιο 14: Οριακή κατάσταση αστοχίας από παραμορφώσεις του φορέα (λυγισμός)

Κεφάλαιο 15: Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας από ρηγμάτωση

Κεφάλαιο 16: Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας από παραμορφώσεις

Κεφάλαιο 17: Κανόνες λεπτομερειών όπλισης

Κεφάλαιο 18: Κανόνες διαμόρφωσης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 19: Εκλογή των υλικών

Κεφάλαιο 20: Εκτέλεση των εργασιών

Κεφάλαιο 21: Ποιοτικός έλεγχος

Κεφάλαιο 22: Συντήρηση και επισκευή / ενίσχυση των κατασκευών

Παράρτημα Α: Βραχείς πρόβολοι και υψίκορμες δοκοί

Παράρτημα B: Συνθήκη αμεταθετότητας συστήματος τοιχωμάτων

Παράρτημα Γ: Αρχές υπολογισμού της ρηγματώσεως

Παράρτημα Δ: Αρχές υπολογισμού των παραμορφώσεων

 

Άρθρο δεύτερο: Έναρξη ισχύος

 

1. Ο ανωτέρω Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000) εφαρμόζεται παράλληλα με τον ισχύοντα Νέο Ελληνικό Κανονισμό για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα (ΝΕΚΩΣ) όπως αυτός αρχικά εγκρίθηκε με την απόφαση υπ' αριθμόν Δ11Ε/0/30123/1991 και στην συνέχεια τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ' αριθμόν Δ11Β/13/1995, για χρονική περίοδο από την έναρξη εφαρμογής του μέχρι 20-12-2000.

 

2. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής κατ' επιλογή είτε των παλαιών διατάξεων που ισχύουν σήμερα είτε των νέων που θεσπίζονται με τον παρόντα Κανονισμό.

 

3. Μετά τη λήξη της χρονικής αυτής περιόδου εφαρμόζεται αποκλειστικά ο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000) όπως εγκρίνεται με την παρούσα Απόφαση.

 

4. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18-10-2000

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.