Εγκύκλιος 6/11

Εγκύκλιος 6/2011: Νόμος 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) - Θέματα Πολεοδομικού Ενδιαφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκύκλιος 6/2011: Νόμος 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) - Θέματα Πολεοδομικού Ενδιαφέροντος, 21-06-2011.

 

Με αφορμή ερωτήματα, που υποβάλλονται από πολεοδομικές υπηρεσίες σχετικά με τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων και τις αρμοδιότητες πολεοδομικού χαρακτήρα μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010, διευκρινίζονται τα εξής:

 

Α. Συλλογικά όργανα

 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011) σχετικά με τα συλλογικά όργανα (Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Επιτροπές Κρίσης Αυθαιρέτων, Επιτροπές Κρίσης Ετοιμόρροπων Κτιρίων, Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος - Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος), ... παρατάθηκε η λειτουργία τους και μετά την 01-01-2011 με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα, μέχρι την εκ νέου συγκρότησή τους ... Περαιτέρω:

 

Επιτροπή κρίσης αυθαιρέτων (προεδρικό διάταγμα 267/1998 άρθρο 4, (ΦΕΚ 195/Α/1998))

 

Επειδή η καταγραφή και η επιβολή προστίμων των αυθαιρέτων ανήκει στο Δήμο, τη συγκρότηση νέας επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων αποφασίζει ο Δήμαρχος ο οποίος διαθέτει πολεοδομική υπηρεσία σύμφωνα με τα ισχύοντα, δεδομένου ότι αποτελεί συναφούς χαρακτήρα πολεοδομική αρμοδιότητα του Δήμου (νόμος 3852/2010, άρθρο 94, παράγραφος 1).

 

Β. Αρμοδιότητες

 

Β.1 Δήμος

 

Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 194 του νόμου 3852/2010, ως συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες είναι οι εξής:

 

Παράταση εννεαμήνου για την έκδοση των οικοδομικών αδειών (από 08-07-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993), άρθρο 5 / παράγραφος 8)
Παράταση ισχύος οικοδομικής άδειας πέραν της τετραετίας (από 08-07-1993 προεδρικό διάταγμα, (ΦΕΚ 795/Δ/1993), άρθρο 6 / παράγραφος 7 όπως τροποποιήθηκε με το από 27-02-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 123/Α/1995), άρθρο 1, μετά από γνώμη Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση μικρών παραβάσεων της παραγράφου 1Α του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 7587/2004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 372/Β/2004) και η μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε εφ' άπαξ.
Κατεδάφιση επικινδύνων οικοδομών βάσει των διατάξεων του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος.

 

Β.2 Περιφέρεια

 

Ασκούνται από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 επιπροσθέτως οι εξής πολεοδομικού χαρακτήρα αρμοδιότητες:

 

Αναγνώριση οδών προϋφιστάμενων του 1923 εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
Απόφαση οικοδομησιμότητας και όρων δόμησης αποκλεισμένων οικοπέδων
Οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων που δηλώθηκαν με τους νόμους 410/1968, 720/1977 και 1337/1983 τα οποία εντάσσονται σε σχέδιο πόλεως με το άρθρο 16 του νόμου 1337/1983.

 

Β.3 Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 

Ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 και βάσει ειδικότερων διατάξεων ή λόγω του ιδιαιτέρου χωροταξικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα τους, οι εξής αρμοδιότητες:

 

Παρέκκλιση της παραγράφου 16 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000, εφ' όσον δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή (όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο Γ της εγκυκλίου 6/2006 - υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 18894/2006 / Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού)
Παρέκκλιση υπέργειου μηχανολογικού ορόφου (άρθρο 7, παράγραφος 1Β)α του νόμου 1577/1985)
Παρέκκλιση για ανελκυστήρες ΑΜΕΑ (άρθρο 21, παράγραφος 5 του νόμου 1577/1985)
Παρέκκλιση εκτός σχεδίου (από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985))
Η αρμοδιότητα αναγνώρισης ως κύριας Δημοτικής ή Κοινοτικής οδού (άρθρο 1 παράγραφος 2 του από 24-05-1985 προεδρικού  διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985))
Αναγνώριση οδών προϋφιστάμενων του 1923 εκτός σχεδίου
Ο προσδιορισμός της χρήσης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 1512/1985, για παραχώρηση ή μίσθωση εκτάσεων γης από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Δημοσίου Τομέα
Απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, αποπεράτωση για κοινωνικούς λόγους και μετατροπή του προστίμου διατήρησης εφ' άπαξ του νόμου 1512/1985 άρθρα 8 και 9.
Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση μικρών παραβάσεων της παραγράφου 1.Β του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 7587/2004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 372/Β/2004) και η μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε εφ' άπαξ.
Απόφαση διάθεσης μέσων από τρίτους για κατεδάφιση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους.

 

Η Γενική Γραμματέας Χωροταξίας & Αστικού περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.