Βασιλικό διάταγμα 6/4/71

ΒΔ 06-04-1971: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 06-04-1971: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, (ΦΕΚ 81/Δ/1971), 10-04-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 9 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 306/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 160/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 155/Α/1929), διατηρηθέντος εν ισχύι δια το άρθρου 81 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) ως η ως άνω παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε δια του από [ΒΔ] 14-10-1947 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 234/Α/1947) και τροποποιήθηκε δια του από [ΒΔ] 24-05-1952 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 14-10-1947 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 140/Α/1952), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Της αναστολής εξαιρούνται: α) επισκευές αίτινες κατά την κρίσιν της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας, μη αποτελούσες ενίσχυσιν του φέροντος οργανισμού των κτιρίων, κρίνονται απαραίτητοι δια λόγους χρήσεως, υγιεινής και ασφαλείας των οικοδομών και β) προσθήκες κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος επί υφισταμένων κτιρίων κοινής ωφελείας ή υπαγομένων εις την κατηγορία της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 06-04-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.