Ανασγκαστικός νόμος 263/68 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος συντάσσεται παρά του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούμενο προς τον καθ' ου απευθύνεται.

 

2. Το πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής θεωρείται ότι αποδέχθηκε ο καθ' ου απευθύνεται, ομολογών την επί του επιληφθέντος κτήματος κυριότητα του Δημοσίου, εάν δε ασκήσει εμπροθέσμως ανακοπή.

 

3. Κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής επιτρέπεται άσκησις ανακοπής ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδίκου, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεως, μη παρατεινομένης.

 

Η άσκησις ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν του ως άνω Πρωτοκόλλου, αιτήσει όμως του ανακόπτοντος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, δια πράξεως αυτού, να διατάξει την αναστολή της εκτελέσεως μέχρις εκδόσεως της επί της ανακοπής αποφάσεως.

 

Δια την προδικασία και την εκδίκαση της ανακοπής τυγχάνουν αναλόγου εφαρμογής οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3797/1911 περί προσωρινών μέτρων εις δίκες περί διακατοχής.

 

Αντίγραφον της ανακοπής μετά κλήσεως προς συζήτησιν κοινοποιείται εις τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο επί ποινή ακυρότητας της ασκηθείσης ανακοπής.

 

Κατάθεσις παραβόλου ή εγγραφή της ασκούμενης ανακοπής εις το βιβλίον διεκδικήσεων δεν απαιτείται.

 

Το βάρος της αποδείξεως υπέχει ο ανακόπτων, μετά των προσαγομένων δε αποδεικτικών μέσων συνεκτιμώνται και τα υπό του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου διατιθέμενα στοιχεία.

 

Κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδίκου επιτρέπεται έφεσις ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών δικάζοντος κατά την ειδική διαδικασίαν του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 634) μη επιτρεπομένης της παραπομπής εις το Δικαστήριον.

 

Η έφεσις ασκείται, κατά τις κοινές διατάξεις, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων των εδαφίων β' και δ' της παρούσης παραγράφου.

 

Κατά της αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών ουδέν ένδικο μέσον χωρεί.

 

Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δεν παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως.

 

Επί κλήσεως προς το Δημόσιον τηρούνται οι ειδικές προς εμφάνιση τούτου τασσόμενες προθεσμίες.

 

Η κατά την διαδικασίαν του παρόντος άρθρου εκδιδομένη απόφασις δεν παρακωλύει την επιδίωξη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων κατά την τακτική διαδικασίαν, των ισχυουσών διατάξεων μηδόλως θιγομένων υπό των διατάξεων του άρθρου τούτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του αναγκαστικού νόμου [Ν] 317/1968 (ΦΕΚ 54/Α/1968).

 

4. Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής συντάσσεται παρά του Οικονομικού Εφόρου και κατά παντός αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενου οιουδήποτε κτήματος ανήκοντος εις την δημόσια περιουσίαν του Κράτους (κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, οδών κ.λ.π.).

 

5. Τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής εκτελούνται και από δικαστικό επιμελητή μετά από έγγραφη εντολή του Οικονομικού Εφόρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.