Ανασγκαστικός νόμος 263/68 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πας νομεύς ή κάτοχος δημοσίου κτήματος, εκ των τελούντων υπό την διαχείρισιν της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, είτε έχων τίτλο είτε στερούμενος τοιούτου, πάντως όμως νεμόμενος ή κατέχων το κτήμα, υποχρεούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών αρχομένης από της ισχύος του παρόντος, υποβάλει εις τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο σχετική δήλωση, περιλαμβάνουσα μεταξύ άλλων την ακριβή θέσιν, τα όρια και την έκταση του κατεχομένου δημοσίου κτήματος, ως και τον χρόνον της ενάρξεως της υπό του δηλούντος ή των δικαιοπαρόχων του νομής ή κατοχής τούτου.

 

Ο κατά το προηγούμενον εδάφιον νομεύς ή κάτοχος υποχρεούται όπως, μετά της δηλώσεως, συνυποβάλλει και τους τυχόν τίτλους αυτού, βάσει των οποίων νέμεται ή κατέχει το Δημόσιον κτήμα.

 

2. Πας υπόχρεος, παραλείπων όπως υποβάλει εμπροθέσμως την στο α' εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου δήλωση τιμωρείται δια ποινής φυλακίσεως 6 μηνών, ης δεν συγχωρείται η μετατροπή, και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον 100.000 δραχμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.