Ανασγκαστικός νόμος 2520/40 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Άδειες λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ή επιχειρήσεως, τους όρους λειτουργίας των οποίων καθορίζουν οι κατά τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος εκδιδόμενες υγειονομικές διατάξεις, απαιτείται άδεια της αστυνομικής αρχής (χορηγούμενη μετά προηγούμενη σύμφωνον γνώμη της κατά το άρθρο 10 του παρόντος επιτροπής) αποφαινομένης ότι πληρούνται οι όροι καθοριζόμενοι υπό της σχετικής υγειονομικής διατάξεως.

 

2. Η αίτησις δια την χορήγηση αδείας υποβάλλεται εις την αστυνομική αρχήν, ήτις διαβιβάζει ταύτη εις το οικείον υγειονομικό κέντρον ή, εν ελλείψει, απ' ευθείας εις την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 10 του παρόντος.

 

3. Τα μέχρι της δημοσιεύσεως εκάστης υγειονομικής διατάξεως λειτουργούντα καταστήματα και επιχειρήσεις, πλην των μετρίων και μεγάλων σταυλισμών ζώων και των επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως να εφοδιασθούν δι' αδείας συμφώνως προς την παράγραφο 1, υποχρεούνται όμως να συμμορφωθούν προς πάσας τις εκ των υγειονομικών διατάξεων επιβαλλόμενες σε αυτές υποχρεώσεις.

 

Οι μέτριοι και μεγάλοι σταυλισμοί ζώων και επιχειρήσεις επεξεργασίας ζωικών προϊόντων οφείλουν να εφοδιασθούν δια της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου τούτου αδείας εντός 6 μηνών από της ισχύος του παρόντος αναγκαστικού νόμου.

 

4. Τα άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα κλείονται υπό της αστυνομικής αρχής αυτεπαγγέλτως, οι δε παραβάτες τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο είναι το παλιό 10.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.