Ανασγκαστικός νόμος 1219/1938 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εξ απαγορευμένων θέσεων εξόρυξις και λήψις άμμου, αμμοχώματος, λίθων, χαλίκων, αμμοκροκκάλης (σαβούρας) κ.λ.π. η απλή μόνον εξόρυξις τούτων, και αν έτι δεν επακολούθησε λήψη αυτών, τιμωρείται με τις ποινές άρθρου 3 του νόμου 4060/1929.

 

2. Με το ήμισυ των ποινών τούτων τιμωρείται η εκ μη απαγορευμένων θέσεων εξόρυξις και λήψις των ως άνω ειδών άνευ τηρήσεως των καθοριζομένων, δια της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 αποφάσεως, όρων υφ' ους επιτρέπεται αυτή.

 

3. Εις τις ως άνω ποινές υπόκεινται, θεωρούμενοι πάντες ως αυτουργοί, οι ενεργούντες την εξόρυξη και λήψη άμμου κ.λ.π. ως και ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός του, δι' ου ενεργηθεί η λήψις άμμου κ.λ.π. μεταφορικού μέσου. Εις τις αυτές ποινές υπόκεινται, θεωρούμενος ως αναγκαίος συνεργός, και ο δια λογαριασμό του οποίου ενεργηθεί η εξόρυξις και λήψις άμμου κ.λ.π. ιδιοκτήτης οικοδομής η εργολάβος οικοδομών η άλλων έργων, εφ' όσον ήθελε αποδειχθεί, ότι εν γνώσει τούτου ενεργηθεί η εξ απαγορευμένης θέσεως εξόρυξις η λήψις άμμου κ.λ.π. ή η εκ μη απαγορευμένης τοιαύτης εξόρυξις και λήψις των αυτών ειδών άνευ τηρήσεως των, δια της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 αποφάσεως, καθορισθέντων όρων.

 

4. Πλην των κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ποινών δύναται με την απόφαση που επιβάλλει τις ποινές αυτές ν' απαγγέλλεται κατά του ιδιοκτήτου και του οδηγού του μεταφορικού μέσου και αφαίρεσις της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος επί χρονικόν διάστημα ενός μέχρι έξι μηνών, ως και στέρησις της αδείας ηνιοχίας η οδηγού αυτοκινήτου επί ίσο χρόνο.

 

5. Δια την δίωξη και τιμωρία των κατά το παρόν άρθρο παραβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του αυτού ως άνω νόμου 4060/1929.

 

6. Οι κατά τόπους Αστυνομικές και Λιμενικές αρχές υποχρεούνται, όπως παρακολουθούν την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και προβαίνουν εις μηνύσεις πάσης κατά το παρόν άρθρον παραβάσεως. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτές κέκτηται ωσαύτως και η Διεύθυνσις Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου των Οικονομικών.

 

7. Οι ως άνω παραβάσεις διώκονται και αυτεπαγγέλτως η επί τη μήνυση οποιουδήποτε.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.