Ανασγκαστικός νόμος 1219/1938 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνίας και Κρατικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, του Υπουργού Διοικητικού Πρωτευούσης και του Υφυπουργού Τύπου και Τουρισμού, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ορίζονται εν γενικές κατηγορίες οι χώροι (αρχαιολογικοί χώροι, παραλίες περιοχές τουριστικής σημασίας κ.λ.π.), η εκ των οποίων εξόρυξις και αμμοκροκκάλης (σαβούρας) κ.λ.π. απαγορεύεται δια λόγους υγείας, τουριστικούς, προστασίας τεχνικών έργων η παρακειμένων κτημάτων και εν γένει δημοσίου συμφέροντος, δια της αυτής δι' αποφάσεως καθορίζονται επίσης οι εκ των αυτών ως άνω λόγων επιβαλλόμενοι όροι, οι οποίοι δέον να τηρούνται κατά την εξόρυξη και λήψη άμμου, αμμοχώματος κ.λ.π. εκ μη απαγορευμένων θέσεων.

 

Η ως άνω απόφασις δύναται να τροποποιείται εκάστοτε δι' όμοιας μεταγενέστερης αποφάσεως, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

2. Επί τη βάσει της κατά την προηγούμενη παράγραφο αποφάσεως, τοπικές κατά νομούς επιτροπές, αποτελούμενες:

 

α) Εκ του νομομηχανικού.

β) Εκ του Οικονομικού Εφόρου η του Τελώνου.

γ) Εκ του Λιμενάρχη η του Διοικητού της αρμοδίας Διοικήσεως Χωροφυλακής η Υποδιευθύνσεως Αστυνομίας Πόλεων,

 

καθορίζουν εκάστοτε δια κοινών αποφάσεών των τις θέσεις (ρητώς μνημονευόμενης στις αποφάσεις), εξ ων επιτρέπεται η εξόρυξις και λήψις άμμου, αμμοχώματος κ.λ.π. υπό τους όρους καθοριζόμενους στην απόφαση κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 

Πάσα μη ρητώς κατονομαζόμενη στις αποφάσεις αυτές θέσις θεωρείται ως απαγορευμένη τοιαύτη, εξ ης δεν επιτρέπεται η εξόρυξις και λήψις άμμου, αμμοχώματος κ.λ.π.

 

Δια τους στις έδρες Γενικών Διοικήσεων που εδρεύουν Νομούς αντί του Νομάρχη μετέχει της Επιτροπής ανώτερος Διοικητικός υπάλληλος, οριζόμενος υπό του υπουργού γενικού διοικητού. Προκειμένου περί των περιφερειών τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Νόμου Θεσσαλονίκης της Επιτροπής μετέχει ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος Δημοσίων Κτημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] Δ6741/1967 απόφασης, με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 (ΦΕΚ 12/Α/1968).

 

3. Μέχρι της εκδόσεως των κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποφάσεων εξακολουθούν ισχύουσες οι βάσει του δια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου καταργουμένου άρθρου 61 του από [Ν] 11-11-1929 διατάγματος αποφάσεις που εκδόθηκαν δι' ων καθορίσθηκαν οι θέσεις, εξ ων επιτρέπεται η εξόρυξη και λήψη άμμου, αμμοχώματος κ.λ.π.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.