Απόφαση 50148/96

Απόφαση 50148/1996: Τροποποίηση της 50471/1995 Υπουργικής Απόφασης περί επιδότησης επιτοκίου στεγαστικών δανείων του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 50148/1996: Τροποποίηση της 50471/1995 Υπουργικής Απόφασης περί επιδότησης επιτοκίου στεγαστικών δανείων του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994, (ΦΕΚ 146/Β/1996), 08-03-1996.

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954 Περί ιδρύσεως Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

2. Τις διατάξεις του κανονισμού Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις.

 

4. Την υπ' αριθμόν 50471/1995 απόφασή μας Περί επιδοτήσεως επιτοκίου στεγαστικών δανείων βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994.

 

5. Τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 2336/1995 Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Το υπ' αριθμόν 31700/8549/15-12-1995 έγγραφο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με το οποίο μας υπέβαλε αποσπάσματα πρακτικών των υπ' αριθμών 86/07-12-1995 και 87/11-12-1995 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

7. Το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 και 29Α του νόμου 1558/1985 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, λογιστικού ελέγχου, των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Τροποποιούμε μερικά την 50471/1995 Υπουργική απόφαση και εγκρίνουμε όπως η επιδότηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από τις Τράπεζες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας να δίνεται για το 60% της συνολικής χρονικής διάρκειας εξόφλησης του δανείου, ήτοι για 9 έτη.

 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 50471/1995 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29-02-1996

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.