Απόφαση 4299/16

Απόφαση 4299/2016: Διόρθωση των πινακίδων Π.1, Π.2 και Π.3 που συνοδεύουν την απόφαση έγκρισης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Λάμπης (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4299/2016: Διόρθωση των πινακίδων Π.1, Π.2 και Π.3 που συνοδεύουν την απόφαση έγκρισης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Λάμπης (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2012), (ΦΕΚ 6/ΑΑΠ/2016), 28-01-2016.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 13Α του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2075/2015 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Την εγκύκλιο 10/2012 (εγκύκλιος 29829/10/12) Αρμοδιότητα γνωμοδότησης ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακών Ενοτήτων/Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού (ΣΥΠΟΘΑ, Θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.α.)

 

5. Την με αριθμό 69659/2013 Υπουργική Απόφαση Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Την με 5015/ΠΕ/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Λάμπης Νομού Ρεθύμνης, σήμερα Δημοτικής Ενότητας Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2012).

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 1610/2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Διόρθωση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων πρώην Δήμου Λάμπης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2014).

 

8. Το Πρακτικό 54/2014 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου με θέμα Διόρθωση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Λάμπης Δήμου Ρεθύμνης και την 320/2013 σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ6Τ-ΓΘΕ).

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1368/2014 έγγραφο του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1510/2014 έγγραφο του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

11. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 6170/2008 και 5132/2013 έγγραφα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης.

 

12. Την με αριθμό 331/2008 άδεια Οικοδομής που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης.

 

13. Την με ημερομηνία 03-02-2014 αίτηση των Μαμαλάκη Εμμανουήλ, Φουντιδάκη Κ., Κονσολάκη Χ., Μαμαλάκη Μ. και Χαλκιαδάκη Ε. προς το Δήμο Αγίου Βασιλείου.

 

14. To με ημερομηνία 23-01-2014 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της με αριθμό 320/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

15. Την με ημερομηνία 2986/26-02-2014 Βεβαίωση του Δήμου Αγίου Βασιλείου περί μη υποβολής ενστάσεων.

 

16. Το με ημερομηνία 28-02-2014 έγγραφο της εταιρείας ECOPLAN CONSULTANTS προς την Υπηρεσία μας.

 

17. To Πρακτικό 3429/07-03-2014 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου με θέμα Εξέταση αιτήματος για διόρθωση - τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Αγίας Γαλήνης και την 60/2014 σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ6Τ-ΨΙΤ).

 

18. Το με ημερομηνία 07-03-2014 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της με αριθμό 60/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

19. Την με ημερομηνία 7146/21-05-2014 Βεβαίωση του Δήμου Αγίου Βασιλείου περί μη υποβολής ενστάσεων.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7147/21-05-2014 έγγραφο του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

21. Την με ημερομηνία 03-07-2014 αίτηση των Καράλη Π., Καράλη Ι., Καράλη Μ., Καράλη Δ., Καράλη Π., Γιασαφάκη Σ. και Γιασαφάκη Π. προς το Δήμο Αγίου Βασιλείου.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9496/14-07-2014 έγγραφο του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

23. Την με ημερομηνία 28-07-2014 αίτηση της Χαλκιαδάκη Ευτυχίας προς την Υπηρεσία μας.

 

24. To με ημερομηνία 08-01-2015 έγγραφο της εταιρείας ECOPLAN CONSULTANTS προς την Υπηρεσία μας σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

 

25. To Πρακτικό 15919/13-11-2014 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου με θέμα Διόρθωση - τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας Λάμπης και την 272/2014 σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΖΚ1Ω6Τ-Ζ7Σ).

 

26. To με ημερομηνία 13-11-2014 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της με αριθμό 272/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

27. Την με ημερομηνία 520/19-01-2015 Βεβαίωση του Δήμου Αγίου Βασιλείου περί μη υποβολής ενστάσεων.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 521/19-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

29. To με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 1821/21-05-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο αποστέλλεται στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης σχετική εισήγηση για την εν λόγω διόρθωση της απόφασης.

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 38/02-06-2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με το οποίο αποστέλλεται απόσπασμα του με αριθμό 4/2015 πρακτικού (θέμα 9ου) της συνεδρίασης της 25-05-2015 σχετικά με το συγκεκριμένο αίτημα.

 

31. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2058/12-06-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Δήμο Αγίου Βασιλείου σχετικά με τη διόρθωση και αποστολή των σχεδίων για την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

32. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8117/13-07-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την αποστολή σχεδίων.

 

33. Η με ημερομηνία 08-12-2015 αίτηση του Κεφαλάκη Νίκου, με την οποία προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας οι διορθωμένοι χάρτες, αποφασίζουμε:

 

1. Τη διόρθωση των πινακίδων Π.1, Π.2 και Π.3 που συνοδεύουν την με αριθμό πρωτοκόλλου 5015/ΠΕ/25-04-2012 απόφαση έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων πρώην Δήμου στην έκταση της Ζώνης Τουρισμού - Αναψυχής (ΠΕΠΔ ΤΑ1) στον οικισμό της Αγίας Γαλήνης, και συγκεκριμένα στη διόρθωση της έκτασης της ζώνης από 50 στρέμματα περίπου στα 120 στρέμματα περίπου, ώστε να συμφωνεί με το κείμενο της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

 

2. Τα όρια της ζώνης Τουρισμού - Αναψυχής (ΠΕΠΔ ΤΑ1) ορίζονται νότια έως τη Ζώνη Προστασίας Ακτών (ΠΕΠ-ΠΜ), δυτικά έως το όριο της Περιοχής Προστασίας Αρδευόμενης Γεωργικής Γης (ΠΕΠ-ΓΑ) και ανατολικά έως το όριο της Περιοχής Προστασίας Τοπίου (ΠΕΠ-ΤΟ 4.1).

 

3. Κατά τα άλλα να εφαρμοστεί η παραπάνω (6) σχετική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4299.16

 

Ηράκλειο, 07-01-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.